Õigusabi ohvritele on hädavajalik, kuna lähisuhtevägivalla juhtumid hõlmavad sageli juriidilisi küsimusi – lähenemiskeeld, kriminaalmenetlus, samuti tsiviilõiguslikud vaidlused nagu lahutus ja laste hooldusõigus.

Ohvrite jaoks on oluline saada lähisuhtevägivallaga seotud vaidlustes õigusabi. Õigusabi on menetlusliku keerukuse tõttu vajalik eriti tsiviilõiguslike vaidluste puhul, nagu näiteks lahutust ja laste hooldusõigust puudutavate küsimuste korral.

Naistel, kes on lähisuhtevägivalla ohvrid, on õigus saada riigi poolt rahastatud naiste tugikeskuse teenuseid, mis hõlmavad ka õigusabi, et aidata ohvril vägivaldsest suhtest turvaliselt väljuda.

Lisaks saavad kõik lähisuhtevägivalla ohvrid, kes ei suuda oma majandusliku olukorra tõttu maksta õigusteenuste eest, taotleda riigi õigusabi. See õigusabi võib hõlmata näiteks abielulahutuse, lapse hooldusõiguse ja elatise taotlemist ning abikaasade vara jagamist, samuti abi kriminaalmenetluses.

Seda õigusabi reguleerib riigi õigusabi seadus, mis sätestab õigusabi andmise tingimused, sealhulgas selle, kuidas hinnatakse taotleja majanduslikku olukorda. Riigi õigusabi taotlemise vorm on kättesaadav nii Justiitsministeeriumi veebilehel kui ka igas kohtus ja advokaadibüroos. Vorm sisaldab taotleja isikuandmeid, probleemi kirjeldust, riigi õigusabi liiki, põhjuseid, miks riigi õigusabi on vajalik taotleja õiguste kaitsmiseks, ja muud teavet, mis on loetletud riigi õigusabi seaduses. Riigi õigusabi taotlus tuleb esitada kohtule, kes asja menetleb või kelle pädevuses oleks asja menetleda.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Riigi võimet või suutmatust pakkuda lähisuhtevägivalla ohvritele abi tuleks vaadata hoolsuskohustuse valguses. Kui riigiasutused keelduvad ohvrile pakkumast riigi poolt rahastatud abi ilma seadusliku aluseta, võib see kaasa tuua inimõiguste rikkumise.

Õigus elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeld ning õigus era- ja perekonnaelule

Riigi suutmatus pakkuda lähisuhtevägivalla ohvritele abi ja tugiteenuseid võib teatud juhtudel rikkuda õigust elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu või õigust era- ja perekonnaelule.

Diskrimineerimise keeld

Lähisuhtevägivalda peetakse naiste diskrimineerimise vormiks, kuna see mõjutab peamiselt naisi. Kui asjaomased riigiasutused ei reageeri tõhusalt ega kaitse lähisuhtevägivalla ohvreid nende elu, vabadust või tervist ähvardavate otseste ohtude korral, võib see kaasa tuua diskrimineerimiskeelu rikkumise, koosmõjus teiste õiguste rikkumisega, nagu õigus elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeld ning õigus era- ja perekonnaelu austamisele.

Õigus õiglasele kohtumenetlusele

Teatud tingimustel on lähisuhtevägivalla ohvritel õigus tasuta õigusabile kriminaal- või tsiviilkohtumenetluses. Kui riik ei suuda sellist õigusabi tagada ja selle tulemus on ebaõiglane kohtumenetlus ohvri jaoks, võib see rikkuda õigust õiglasele kohtumenetlusele.

Materjalid

Viimati uuendatud 14/11/2021