Lähisuhtevägivald

Vabadus vägivallast – seksuaalsest, emotsionaalsest, majanduslikust või füüsilisest – on tihedalt seotud meie inimõigustega. Iga lähisuhtevägivalla tegu võib rikkuda õigust elule, piinamise või ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeldu, õigust eraelule ja teisi õigusi.

Lähisuhtevägivald ehk perevägivald on ebaseaduslik ja kuritahtlik käitumine, mis pannakse toime ühises leibkonnas, perekonnas või intiimsuhtes. Ükskõik milline lähisuhtevägivalla vorm – vaimne vägivald, seksuaalne rünnak või tapmine – kujutab endast võimu kuritarvitamist ning vägivallatseja ja ohvri vahelist kontrollisuhet. Lähisuhtevägivald on inimõiguste rikkumine ja kuna see mõjutab proportsionaalselt rohkem naisi kui mehi, peetakse seda naiste diskrimineerimise üheks vormiks.

Lähisuhtevägivald on laialt levinud ja sellel on tohutu negatiivne mõju täiskasvanutele, lastele, peredele, inimestevahelistele suhetele ja kogukondadele, samuti põhjustab see majandusele suuri kahjusid. Lähisuhtevägivalla üheks tunnuseks on selle varjatud iseloom, kuna paljud lähisuhtevägivalla ohvrid on liiga heidutatud, et abi otsida ja vägivallast õiguskaitseasutustele teatada.

Info giidi kohta

Käesoleva giidi eesmärk on julgustada lähisuhtevägivalla ohvreid oma õigusi tundma ja kasutama õppima ning juhendada ohvreid läbi juriidiliste aspektide nende teel vägivallavabale elule.

Selles giidis selgitatakse, kuidas tuvastada lähisuhtevägivalda ja antakse ülevaade lähisuhtevägivalla eripäradest, millest tuleks aru saada, et õigesti määrata sobivad meetmed vägivalla peatamiseks. Samuti annab giid nõu, kust abi saada, tutvustab lähenemiskeelu teemat, lähisuhtevägivalla ohvriks langenud lapse kaitsemeetmeid ning kurjategijate kriminaal- ja tsiviilvastutust.

Materjalid

Viimati uuendatud 16/12/2022