Kui oled kuriteo tagajärjel kandnud füüsilist või vaimset kahju, või kui sinu vara on rikutud või hävinud, on sul õigus olla kriminaalmenetluses ohvrina tunnustatud.

Ohvristaatus

Ohvristaatus antakse eraldi otsusena kriminaalmenetluse eest vastutava ametniku poolt ja see annab sulle õiguse:

  • kriminaalmenetluses osaleda;
  • nõuda kompensatsiooni sulle põhjustatud kahju eest.

Ohvrina on sul kriminaalmenetluses teatud põhiõigused, nagu näiteks õigus sõltumatule ja erapooletu kohtule, õigus mõistliku aja jooksul langetatud kohtuotsusele, õigus põhjendatud kohtuotsusele ja õigus kohtuistungitel kohal viibida.

Inimõigused kohtus

Sinu osalemine kriminaalmenetluses võib mõjutada mitmeid inimõigusi, nagu näiteks õiglase kohtumenetluse õigust, õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele ja isegi õigust elule.

näide Kui oled ohvrina aidanud kaasa tõsise kuriteo uurimisele ja selle tulemusena on sinu elu ohus, võib sinu elu mitte kaitsmine viia sinu õiguse elule rikkumiseni. Lisaks, kui menetlus viivitub ebamõistlikult kaua ja sa ei ole sellele kaasa aidanud, võib see viia sinu õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumiseni.

Uuri lisaks õiguste ja kohustuste kohta, mis tagavad õiglase kohtumõistmise õiguse ja kuidas kaevata, kui usud, et sinu õigusi on rikutud.

Viimati uuendatud 24/08/2017