Sulle ei tohi keelata juurdepääsu haridusele või sind kohelda halvemini või anda sulle teistest õpilastest halvemaid hindeid diskrimineeritavatel alustel. Diskrimineerimise keeld kaitseb kõiki praeguseid ja tulevasi õpilasi või tudengeid kõigis riigi-, munitsipaal- ja eraõiguslikes haridusasutustes. Need kaasavad lasteadu, alg- ja keskkoole, kolledžeid ja ülikoole.

Diskrimineerimine hariduses võib kaasata juhtumeid, kus kellelegi antakse sinu ees eelis vaid selle tõttu, et sul on teatud omadusi. Seda võib esineda ka siis, kui sind koheldakse hariduses halvemini, kuna kuulud teatud rassi, päritolusse, rahvusesse, religiooni või on sul teisi omadusi, mis on keelatud diskrimineerimise alused.

näide Kolledž või ülikool ei tohi tagasi lükata avaldust lastekasvatuse kursusele ainult sellepärast, et isik on meessoost ja ei peeta sobivaks, et mees töötab lastega. Samuti ei või kool keelduda vastu võtmast last või anda talle halvemaid hindeid selle tõttu, et ta on roma päritolu.

oluline Hariduslikud asutused võivad vastu võtta õpilasi, kes läbivad edukalt katsed või muu konkursi. Isegi kui kuulud teatud rassi, rahvusesse või teise inimgruppi, kuid sinu taotlus lükatakse tagasi, kuna teised on sisuliselt edukamad, ei peeta seda diskrimineerimiseks.

Eestis kehtivad võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus ka hariduse alal, tagades kombineeritult kaitse diskrimineerimise eest bioloogilise või sotsiaalse soo, rassi või etnilise päritolu alusel. Lisaks keelab Eesti Vabariigi põhiseadus diskrimineerimise alusest olenemata. Kuid teatud juhtudel on eraõiguslikel haridusasutustel lubatud valida teatud liiki õpilasi rakendades eetose erandit.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Diskrimineerimise keeldu rikutakse, kui sind või sinu last ei võeta kooli või muusse haridusasutusse vastu, või sind koheldakse hariduses halvemini vaid selle tõttu, et oled teatud soost, rassist, rahvusest või sul on teisi omadusi, mis on keelatud diskrimineerimise alused.

Kui sinul või sinu lapsel ei ole juurdepääsu teatud liiki haridusele, võib see rikkuda ka õigust haridusele.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sind on diskrimineerinud haridusasutus, võid esitada kaebuse Haridus - ja Teadusministeeriumile, kui see puudutab haridusstandardeid üldiselt, või kui see puudutab hariduse tagamist riigikoolis, või vastava kohaliku omavalitsuse haridusametile, kui see puudutab hariduse tagamist munitsipaalkoolis.

Kui usud, et sind on diskrimineerinud avalik haridusasutus, võid esitada kaebuse ka halduskohtule.

Lisaks on võimalik pöörduda arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku või õiguskantsleri poole.

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm