Diskrimineerimine

Sul on õigus inimõigustele teiste isikutega võrdsetel alustel. See sisaldab ka õigust kaitsele diskrimineerimise eest. Kahjuks esineb diskrimineerimist mitmes olukorras ja neid panevad toime nii riigiteenistujad kui eraisikud. Seega on oluline, et suudetakse diskrimineerimist ära tunda ja teatakse, kuidas oma õigusi kaitsta.

Diskrimineerimine toimub juhtudel, kus samalaadsetes olukordades isikuid koheldakse ilma objektiivse ja mõistliku põhjenduseta erinevalt vaid selle pärast, kes nad on. Kõige sagedamini esineb diskrimineerimist seoses soo, rassi või etnilise päritolu, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või religiooniga.

näide Kui parlament võtab vastu seaduse, mis sätestab, et vaid mehed, mitte naised, võivad töötada politseinikuna, on tegemist diskrimineerimisega. Kui seadus tagab võrdse kaitse, kuid riigiasutus keeldub maksmast töötushüvitist moslemitele, on tegemist diskrimineerimisega. Kuid kui töökohale määratakse noorem töökohale taotleja vanema taotleja asemel, ei pruugi diskrimineerimisega tegemist olla, kui edukal taotlejal on parem haridus ja/või töökogemus.

Diskrimineerimine võib aset leida ka juhtudel, kus isikuid, kelle olukorrad on väga erinevad, koheldakse samal viisil.

Diskrimineerimine ja inimõigused

Diskrimineerimise tagajärjeks on inimeste väljaarvamine ja kõrvaleheitmine ning neid nende õigustest ilma jätmine. Seega on on diskrimineerimine inimõiguste kohaselt keelatud. Olukordades, kus diskrimineerimine on toimunud, võivad olla mõjutatud ka teised inimõigused, näiteks, õigus elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeld, õigus õiglasele kohtumõistmisele ning õigus era- ja perekonnaelule. Loe lisaks diskrimineerimise ja inimõiguste kohta.

Info giidi kohta

Giid selgitab, kuidas ära tunda diskrimineerimist, ja seda, mis on sinu õigused, kui sind on diskrimineeritud. Diskrimineerimist ära tundma õppimine ning oma õigustega tutvumine võivad aidata sul hagelemiseks ette valmistuda.

Hinda oma teadmisi

Kui soovite giidi kasutada õppeotstarbel, pakub giid teile võimaluse hinnata enne või pärast õppimist oma teadmisi inimõiguste kohta, tehes teste erinevatel giidis sisalduvatel teemadel.

Materjalid

Viimati uuendatud 16/12/2022