Kui isikut koheldakse rassilise või etnilise päritolu alusel teiste sarnases olukorras olevate inimestega võrreldes ebavõrdselt, võib selle tulemuseks olla rassiline või etniline diskrimineerimine.

Mis on rassiline diskrimineerimine?

Rassiline või etniline päritolu viitab inimestele, keda defineeritakse nende rassi, nahavärvuse (tumedam või heledam), päritolu, rahvusliku või etnilise päritolu järgi. Mõnikord võib päritolu põhineda jagatud arusaamal ajaloost, piirkondlikust päritolust (regionaalsest või rahvuslikust), teatud kultuurilistest omadustest, nagu keel või usk, või jagatud samasse kogukonda, etnilisse enamusse või vähemusse (näiteks eesti, vene, juudi, roma jne) kuulumise tundest.

Rassiline või etniline päritolu on eraldi kodakondsusest, mis on isiku juriidiline seos teatud riigiga. Mitmes olukorras on lubatud eristav kohtlemine kodakondsuse alusel. Näiteks on teatud kodakondsus vajalik, et olla valitud parlamenti või olla värvatud avalikku sektorisse. Kuid teatud olukordades on diskrimineerimine kodakondsuse alusel samuti keelatud. Näiteks, juurdepääsul teatud tsiviil-, varalistele või sotsiaalsetele õigustele. Selle tulemuseks võib olla kaudne diskrimineerimine rassilise või etnilise päritolu, või usutunnistuse või veendumuse alusel.

Millal võib rassiline diskrimineerimine aset leida?

Diskrimineerimise keeldu võidakse rikkuda, kui kellelegi keelatakse teatud õigusi ja neid koheldakse nende rassilise või etnilise päritolu tõttu paremini või halvemini kui kedagi teist. Lisaks on erinevaid viise, kuidas diskrimineerimine võib toimuda, mis ei ole alati otsene ja ilmne. Seetõttu on oluline ära tunda erinevaid diskrimineerimise vorme. 

Rassil või etnilisel päritolul põhinev diskrimineerimine võib toimuda mitmes eluvaldkonnas, nagu näiteks töösuhtes, hariduses, juurdepääsus kaupadele ja teenustele, ning majutamises.

näide Rassiline diskrimineerimine leiab aset, kui kellelegi keeldutakse andmast tööd, korterit üürile või lubamast sissepääsu ööklubisse tema nahavärvuse tõttu. Näiteks, kui isikul ei lubata baari siseneda, kuna ta on armeenlane.

näide Hariduse kontekstis esineb diskrimineerimist juhtudel, kui kedagi ei võeta õpilaseks erakoolis vaid tema etnilise päritolu tõttu ning kooli direktor arvab, et teiste õpilaste vanemad on vastu sellise etnilise päritoluga isiku juuresolekule. Diskrimineerimine on ka see, kui õpilased pannakse eriklassi just nende etnilise päritolu tõttu.Diskrimineerimisega ei ole tegemist, kui on teisi mõistlikke põhjuseid, miks inimesi erinevalt kohelda.

Diskrimineerimisega ei ole tegemist, kui on teisi mõistlikke põhjuseid, miks inimesi erinevalt kohelda.

näide Hiina päritolu inimene valitakse tööreisiks Hiinasse, kuna ta on tuttavam sealsete ärikommetega. Itaalia päritolu inimene võetakse ettekandjaks itaalia restorani, et demonstreerida restorani ehtsust.

Giidist võid lisaks lugeda kõige tavalisemate igapäevaelu alade kohta, kus diskrimineerimist võib esineda. 

Materjalid

Viimati uuendatud 26/06/2019