Kuidas kaevata

Sul on õigus kaevata, kui sa usud, et sind on diskrimineeritud.

Sellest osast leiad teavet selle kohta kus ja kuidas esitada Eestis kaebus diskrimineerimise kohta.

Enne kui koostad ametliku kaebuse, on oluline mõista, mida tahad saavutada. Kui sinu õigusi on rikutud, on sul õigus õiguskaitsevahendile (heastamisele), mis võib võtta mitmeid vorme, (näiteks vabandus, hüvitus, taastamine jne). Enne seda, kui otsustad kaevata, on oluline mõista, millist õiguskaitsevahendi vormi oled nõus saama.

Mitteametlik kaebus

Mõnikord on parem kõigepealt mitteametlikult probleemi lahendada üritada. Võid probleemi tõstatada oma tööandja, haridusasutuse, teenuse osutajaga, olenevalt sellest, kus oled diskrimineerimist kogenud. See võib kokku hoida aega ja kohtumenetluse kulusid. Kui sa ei saa vastust, või vastus ei rahulda, võid otsustada jätkata ametliku kaebusega

Ametlikud kaebused riigiasutustele ja kohtutele

Mõnikord on parem alustada kaebusega riigiasutusele, mis tegeleb diskrimineerimisega üldiselt, või mis kontrollib konkreetset sektorit. Erinevad riigiasutused teostavad kontrolli tegevuste üle erinevates sektorites (näiteks tervises, hariduses, kaupade ja teenuste osutamisel jne).

oluline Kui otsustad kaevata kõigepealt nendele spetsialiseerunud asutustele, ole hoolikas tähtaja järgimisel kaebuse kohtusse esitamisel, mis võib mõnel juhul olla ainus asutus, mis saab otsustavalt lahendada sinu diskrimineerimise kaasust ja määrata hüvitust.

Kahju hüvitamine

Isikul, keda on diskrimineeritud (kas era- või avalikus sektoris) on õigus nii varalise kui ka moraalse kahju hüvitamisele kohtumenetluse kaudu. Töösuhetes saab hüvituse kindlaks määrata ka kindla piirkonna töövaidluskomisjon, või vahendusmenetluses õiguskantsler

Kriminaalkaristused

Diskrimineerimine rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitilise veendumuse, varalise või sotsiaalse seisundi või pärilikkusriski alusel on karistatav vastavalt karistusseadustikule. Karistus võib olla rahatrahv või arest. Seksuaalne ahistamine on samuti karistusseadusega karistatav. Kaebused tuleb esitada politseile.

Kaebused rahvusvahelistele inimõiguste asutustele

Kui arvad, et Eesti institutsioonid või kohtud sinu õiguste rikkumisi ei heastanud, peaksid esitama kaebuse rahvusvahelistele ja Euroopa institutsioonidele, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtule või ÜRO inimõiguste komiteele.

Info selle osa kohta

Giidi see osa selgitab, kuidas ja kuhu kaevata diskrimineerimise üle, ja kust otsida abi.

Loe lähemalt kaebuse esitamisest:

Materjalid

Viimati uuendatud 24/07/2021