Sul on õigus otsida ja saada kaitset mõnes teises riigis, kui sind kodumaal taga kiusatakse.

Varjupaik ehk rahvusvaheline kaitse on õiguskaitse inimestele, keda ähvardab päritoluriigis tagakiusamine või suur kahju.

Kes on pagulane?

Rahvusvahelise kaitse nurgakivi on ÜRO pagulasseisundi konventsioon, tuntud ka kui Genfi konventsioon või 1951. aasta pagulaskonventsioon. Konventsioon määratleb pagulase mõiste – pagulane on isik, kes põhjendatult kartes tagakiusamist rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast viibib väljaspool kodakondsusjärgset riiki ega saa või kartuse tõttu ei taha sinna tagasi pöörduda.

näide Võid kvalifitseeruda pagulaseks, kui oled opositsiooniaktivist, kes kritiseerib oma riigi valitsust ja selle tagajärjel soovivad ametivõimud sind poliitilise arvamuse tõttu vangistada.

Tänapäeval on rahvusvahelise kaitsega seotud menetlus ja tingimused kodifitseeritud Euroopa Liidu õiguses, mis on alus ka Eesti vastavale seadusandlusele (välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seadus). Rahvusvahelisele kaitsele kvalifitseerumise tingimused on sätestatud EL-i kvalifikatsioonidirektiivis.

Mis on tagakiusamine?

Kvalifikatsioonidirektiivis sisalduv pagulase definitsioon vastab pagulasseisundi konventsiooni määratlusele. Direktiiv selgitab ka tagakiusamise tähendust, mis on määratletud kui põhiliste inimõiguste tõsine rikkumine, sealhulgas:

  • füüsiline, vaimne, seksuaalne vägivald
  • diskrimineerivad õigus-, haldus- ja kohtumeetmed
  • ebaproportsionaalne/diskrimineeriv süüdimõistmine või karistamine

Mis on täiendav kaitse?

Kvalifikatsioonidirektiiv eristab kahte rahvusvahelise kaitse vormi: pagulase staatus ja täiendav kaitse. Täiendav kaitse antakse inimestele, kes ei kvalifitseeru pagulaseks pagulasseisundi konventsioonis välja toodud määratluse alusel, kuid keda ähvardab päritoluriiki naastes suur kahju, sealhulgas: 

  • surmanuhtlus 
  • piinamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistamine
  • tõsine ja individuaalne oht juhusliku vägivalla tõttu relvakonfliktides 

Peamine erinevus seisneb selles, et täiendav kaitse ei ole seotud pagulasseisundi viie alusega (rass, usk, rahvus, poliitiline arvamus või kuulumine sotsiaalsesse rühma). 

näide Sa võid kvalifitseeruda täiendavale kaitsele, kui sinu riigis käib relvastatud konflikt ja valimatu vägivald muudab kodukohas viibimise sinu jaoks võimatuks.

Kes on varjupaigataotleja?

Varjupaigataotleja ehk rahvusvahelise kaitse taotleja on isik, kes on taotlenud rahvusvahelist kaitset, kuid tema taotluse kohta pole veel otsust tehtud.

Varjupaik ja inimõigused

Õigus varjupaika taotleda on tihedalt seotud sinu inimõigustega. See tähendab, et sul on õigus elada kohas, kus austatakse sinu inimõigusi – kui su oma riik ei suuda sind kaitsta tõsiste inimõiguste rikkumiste eest või on selliste rikkumiste toimepanija, ei ole teistel riikidel lubatud sind sinna tagasi saata. Peamised õigused, mida võidakse rikkuda, on sinu õigus elule, piinamise keeld, õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele.

Info teatmiku kohta

Sellest teatmikust leiad teavet selle kohta, kuidas varjupaika taotleda, mida varjupaigamenetlus hõlmab, millised on sinu õigused varjupaigamenetluse ajal ja pärast seda ning millistel juhtudel võib sind varjupaigataotlejana kinni pidada.

Materjalid

Viimati uuendatud 04/09/2021