Kinnipidamine ja varjupaik

Millal võidakse sind varjupaika taotledes Eestis kinni pidada ja kuidas?

Sinu füüsiline vabadus on üks põhilisi inimõigusi. Kellelgi pole õigust ilma mõjuva põhjuseta piirata sinu füüsilist vabadust. Riigiasutustel on lubatud sind kinni pidada, kui saabud Eestisse, et varjupaika taotleda. Kuid kuna kinnipidamine on väga ränk vabaduse piirang, on kinnipidamine varjupaiga kontekstis lubatud vaid väga spetsiifilistel juhtudel ja vastavalt seaduses ettekirjutatud menetlusele. Sellise kinnipidamise alused on selgitatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses.

Veelgi enam, kinnipidamise jooksul tuleb sind kohelda inimlikult. Nimelt tuleb sind hoida sobivates tingimustes ja kaitsta kõikvõimaliku väärkohtlemise eest.

Kinnipidamine ja inimõigused

Inimõigused lubavad kinnipidamist, kuid seda tuleb teha seaduslikult ja mitte-omavoliliselt. See tähendab, et sinu kinnipidamise põhjused peavad olema määratud seadusega, ametivõimud peavad järgima selgelt sätestatud menetluskorda ja kohtlema sind inimlikult. Kinnipidamise menetluse vältel on rikkumise ohus sellised inimõigused nagu õigus vabadusele ja isikupuutumatusele, õigus elule, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ning piinamise keeld ja õigus eraelu puutumatusele.

Info teatmiku kohta

See teatmik selgitab, millistel tingimustel ja kuidas sind võidakse kinni pidada, tagamaks kinnipidamise õiguspärasus, millised on sinu põhiõigused kinnipidamise ajal, kus sa viibid ja kuidas tuleb sind kohelda. Samuti selgitatakse, kuidas saad oma kinnipidamisega seotud küsimuste üle kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/09/2021