Mida hõlmab varjupaigamenetlus?

Varjupaigamenetluse käigus peab Politsei- ja Piirivalveamet sinu varjupaigataotluse läbi vaatama individuaalselt ja erapooletult, kontrollides esitatud tõendite ja teabe õigsust, ütluste usaldusväärsust ja tehes vajalikke menetlustoiminguid.

Tähtajad

Sinu varjupaigataotlus tuleb läbi vaadata kuue kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Tähtaega võib seaduses loetletud piiratud juhtudel pikendada, kui:

  • tegemist on keeruliste faktiliste või õiguslike asjaoludega
  • rahvusvahelist kaitset taotleb korraga suur hulk isikuid
  • viivitus on põhjustatud sellest, et sa ei ole täitnud endapoolseid seadusest tulenevaid kohustusi

Sellistel juhtudel võib tähtaega pikendada korraga maksimaalselt üheksa kuu võrra, kuid igal juhul tuleb taotlus läbi vaadata 21 kuu jooksul selle vastuvõtmisest arvates.

Selgelt põhjendamatu rahvusvahelise kaitse taotluse võib läbi vaadata kiirendatud korras, sealhulgas piiril. Kiirmenetluse kohaldamine ei ole lubatud, kui ei ole võimalik arvestada taotleja erivajadust, eelkõige juhul, kui taotleja on langenud piinamise või vägistamise ohvriks või tema suhtes on tarvitatud muud jõhkrat psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda. Kiirmenetluse korral vaadatakse taotlus läbi 30 päeva jooksul.

Menetluse elemendid

Varjupaigamenetluse oluline osa on vestlus, mille käigus antakse sulle võimalus esitada fakte ja anda selgitusi asjaolude kohta, mis ajendasid sind rahvusvahelist kaitset taotlema. Vestlus salvestatakse ja protokollitakse. Protokoll koostatakse ainult eesti keeles. Politsei- ja Piirivalveamet võib vajaduse korral läbi viia rohkem kui ühe vestluse või saata täpsustavaid küsimusi kirjalikult peale vestlust.

Politsei- ja Piirivalveamet võib korraldada arstliku läbivaatuse tagakiusamise tunnuste leidmiseks, kui seda peetakse su taotluse hindamisel asjakohaseks. Läbivaatuse jaoks on vajalik sinu nõusolek.

Sa pead võimalikult kiiresti esitama kõik dokumendid, mis puudutavad sinu rahvusvahelise kaitse taotlemise põhjuseid, samuti sinu tausta ja muid taotlusega seotud aspekte.

Tõenäoliselt ei saa sa varjupaigataotlejana kõiki oma väiteid tõendada dokumentide või muude tõenditega. Sellisel juhul on menetluses kõige olulisem sinu väidete usaldusväärsuse hindamine ja nende võrdlemine sinu päritoluriigi kohta kättesaadava teabega. Euroopa Inimõiguste Kohus on kinnitanud, et on oluline arvestada kõigi raskustega, mis varjupaigataotlejal võivad tekkida tõendite kogumisel, seega tuleks kahtluse korral otsus langetada varjupaigataotleja kasuks.

näide Sa põgenesid oma päritoluriigist, kuna sind ähvardab vangistus seetõttu, et levitad inimõigusaktivistina seisukohti, mida sinu riigi valitsus ei salli. Sul ei ole võimalik varjupaigataotluse juurde esitada oma ütluste kohta dokumentaalseid tõendeid ega vahistamismäärust, kuid su avaldused on usutavad, sidusad ja vastavad päritoluriigi teabele ning oled esitanud fotosid, mis tõendavad su osalemist inimõigusorganisatsiooni tegevuses. Sellisel juhul ei tohiks Politsei- ja Piirivalveamet su taotluse tagasilükkamiseks tugineda dokumentaalsete tõendite puudumisele.

Otsuse tegemine

Kui Politsei- ja Piirivalveamet otsustab tunnistada sinu rahvusvahelise kaitse taotlus põhjendamatuks, tuleb enne otsuse tegemist anda sulle võimalus esitada oma vastuargumendid kas suulises või kirjalikus vormis. Kui Politsei- ja Piirivalveamet teeb negatiivse otsuse, on neil kohustus seda põhjendada kirjalikult sulle arusaadavas keeles.

Materjalid

Viimati uuendatud 04/09/2021