Sul on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile negatiivse varjupaigaotsuse, riiki sisenemise keeldumise või mis tahes muu otsuse vastu, mis rikub sinu inimõigusi.

ja Piirivalveameti ebaseadusliku otsuse tõttu, saad otsuse vaidlustada halduskohtu kaudu. Need otsused võivad hõlmata järgmist:

  • negatiivne varjupaigaotsus
  • otsus jätta varjupaigataotlus läbi vaatamata või saata sind Dublini menetluse alusel teise Euroopa Liidu liikmesriiki
  • otsus sinu rahvusvahelise kaitse staatus tühistada
  • otsus jätta perekonna taasühinemise taotlus rahuldamata
  • lahkumisettekirjutus ja sissesõidukeeld

Varjupaigamenetluse käigus võib inimõiguste rikkumisi esineda ka muul viisil, näiteks tulenevalt sinu kinnipidamise tingimustest või Politsei- ja Piirivalveameti poolsest kohtlemisest. Sellisel juhul pead järgima asjakohaseid kaebemehhanisme

Oluline on meeles pidada, et kõigepealt pead kaebuse esitama riigisiseselt, Eesti ametiasutustele ja kohtutele. Rahvusvaheliste ja Euroopa institutsioonide poole saad pöörduda alles pärast seda, kui oled kõik kaebuse esitamise võimalused Eestis ära kasutanud.

Info teatmiku kohta

Selles teatmikus selgitatakse, kuidas kaevata edasi negatiivne varjupaigaotsus või muu Politsei- ja Piirivalveameti otsus Eesti kohtutes, kuidas taotleda kohtumenetluseks riigi õigusabi ja kuidas esitada kaebusi, kui su inimõigusi on rikutud muul viisil varjupaigamenetluse ajal.

Materjalid

Viimati uuendatud 04/09/2021