Noorte osalus

Noortel on õigus olla ära kuulatud ja õigus sellele, et nende häält võetaks arvesse. Noorte osalus avalikes asjades on aga sageli piiratud, muu hulgas seetõttu, et alla teatud vanuses kodanikud ei tohi hääletada ega valimistel kandideerida ning seetõttu nad ei saa oma arvamust küsitlustes või valitsuse tasandil otseselt väljendada.

Noored on ühiskonna lahutamatu osa. Peaaegu kõik avalikud otsused mõjutavad noori, mitmed neist spetsiifiliselt, näiteks hariduspoliitika. Seetõttu on eriti oluline, et noored saaksid kaasa rääkida neid puudutavates avalikes küsimustes. Mitmed inimõigused kaitsevad noorte õigust kodanikuosalusele.

Noorte osalus ja inimõigused

Kodanikuosaluse õigus on nii noorte kui ka täiskasvanute põhiline inimõigus. Õigus olla ära kuulatud on laste (see tähendab iga alla 18-aastase isiku) põhiõigus, mis on sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis. See hõlmab lapse õigust oma seisukohti vabalt väljendada kõigis last puudutavates küsimustes, lapse seisukohti arvestatakse vastavalt tema vanusele ja küpsusele. Alaealise õigusel oma seisukohti vabalt väljendada ei ole vanusepiirangut ja see õigus kehtib ilma igasuguse diskrimineerimiseta, näiteks rassi, etnilise kuuluvuse, rahvuse, soo, keele, usutunnistuse, poliitiliste või muude vaadete, puude, seksuaalse sättumuse või muu seisundi alusel.

Õigus olla ära kuulatud koos õigusega mittediskrimineerimisele ja väljendusvabadusele paneb riikidele kohustuse luua raamistik, milles noortel on võimalik mõjutada neid puudutavaid otsuseid ja poliitikat.

Loe lähemalt riigi kohustusest tagada kodanikuosaluse õigus ja diskrimineerimise keelu kohta siit giidist.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, kuidas saad noorena avalikes suhetes osaleda ja millised õigused sul on.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023