Alaealiste osalemisõigused

Mida saad alaealisena teha?

Kuigi alaealisena ei saa sa kasutada õigust hääletada või kandideerida valimistel, on sul siiski hulk õigusi kodanikuosalusele. Muu hulgas saad:

 • küsida teavet avalik-õiguslikelt asutustelt
 • väljendada vabalt oma arvamust, sealhulgas osaleda protestidel, meeleavaldustel ja streikidel
 • osaleda avalikes aruteludes
 • osaleda vabaühendustes
 • olla vabatahtlik

Sul on õigus neid õigusi kasutada samal määral nagu täiskasvanud, välja arvatud piiratud juhtudel, mil võib olla vajalik täielik teovõime.

Üks võimalus nende õiguste teostamiseks on noortevolikogu. Noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu eesmärk on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest.

Eesmärgi saavutamiseks noortevolikogu:

 • korraldab koosolekuid
 • pakub noortevolikogu liikmetele koolitusvõimalusi
 • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid
 • osaleb valla- või linnavolikogu istungutel
 • osaleb valla- või linnavolikogu komisjonide töös
 • teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega
 • esindab noori kohaliku, maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi üritustel

Valla- või linnavolikogu peab konsulteerima noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023