Sotsiaalkaitse ja sotsiaaltoetused

Diskrimineerimise keeld kaitseb sind igasuguse diskrimineerimise eest sotsiaalkaitse või sotsiaaltoetuste tagamisel. See keeld kehtib võrdselt riigi, kohaliku omavalitsuse või eraõiguslike organite poolt tagatud sotsiaaltoetustele või -teenustele.

oluline Sotsiaaltoetusi ja sotsiaalabi tagatakse tavaliselt vaid teatud isikute gruppidele ja see on mõeldud selle kindla sihtgrupi heaolu säilitamiseks või parandamiseks. Teatud gruppi kuuluvatele isikutele antud suunatud sotsiaalkaitse, nagu näiteks vanaduspensionid, mida antakse vaid teatud vanuses isikutele, või invaliidsushüvitis, mida antakse vaid puuetega inimestele, ei ole diskrimineeriv. Diskrimineerimise keeld keelab ebavõrdse kohtlemise kindla sotsiaalabi sihtgrupi hulgas.

Kaitse ulatus

Sotsiaalkaitse ja sotsiaaltoetused kaasavad rahalist toetust ja teisi teenuseid, mis võimaldavad inimestel oma sotsiaalseid õigusi täies ulatuses kasutada. Diskrimineerimine on keelatud sotsiaaltoetuste või teenuste tagamisel, on need siis tagatud riigi, kohaliku omavalitsuse või eraõiguslike organite poolt.

Diskrimineerimine seoses sotsiaalkaitse ja sotsiaaltoetustega on keelatud nende tagamise kõikides aspektides, kaasa arvatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste tagamisel, tagatud teenuste kvaliteedis ja sinu kohtlemisel sellel ajal, kui neid saad.

näide Üks sinu vanematest, kes on roma päritolu, viibib hoolekandeasutuses ja sa märkad, et tema tuba on alati räpane ja tema riided ei ole puhtad. Kui märkad, et teisi elanikke, kes ei ole roma päritolu, koheldakse paremini, võib see tähendada, et sinu vanemat võidakse etnilise päritolu alusel diskrimineerida. 

Eestis kehtivad võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus ka sotsiaalkaitse ja sotsiaaltoetuste alal, tagades kombineeritult kaitse diskrimineerimise eest bioloogilise või sotsiaalse soo, rassi või etnilise päritolu alusel. Lisaks keelab Eesti Vabariigi põhiseadus diskrimineerimise alusest olenemata.

Erandid

Teatud olukordades võib erinev kohtlemine olla lubatud kolmanda riigi kodanike suhtes, kes ei ole EL-i kodakondsed. Näiteks, mõned teenused ja toetused ei pruugi neile kättesaadavad olla. Kuid sellised erandid peaksid olema sätestatud seadustes, olema vajalikud ja proportsionaalsed, ning ei tohiks viia diskrimineerimiseni muudel alustel (näiteks rassi või etnilise päritolu alusel).

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Diskrimineerimise keeldu rikutakse siis, kui sulle on keeldutud andmast sotsiaalabi, millele sul on seadusega õigus, vaid selle tõttu, et kuulud teatud etnilisse gruppi, rassi, religiooni, või sul on mõni muu omadus, mida tunnistatakse keelatud alusena.

Sellisel juhul võib olla rikutud ka sinu õigus sotsiaalkindlustusele.

näide Kohaliku omavalitsuse keeldumine sotsiaaltoetust anda süürlasele, kes on saanud pagulasseisundi, võib olla mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumine, ja samaaegselt ka rikkuda õigust sotsiaalkindlustusele.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sul on seaduse järgi õigus sotsiaalabile või sotsiaaltoetustele, kuid neid on keeldutud sulle andmast või antud halva kvaliteediga, sõltub kaebuste mehhanism vastutavast asutusest. Vastavalt asutusele, mis annab sotsiaalabi või teatud sotsiaaltoetust, võid esitada kaebuse selle järelevalveasutusele, ning hiljem halduskohtule. Igal juhul on sul õigus kaevata sellele samale asutusele, mis otsuse tegi.

Lisaks on võimalik pöörduda arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku või õiguskantsleri poole.

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm