Kõik kohtud peaksid töötama avatult ja avalikult nii, et nende otsused on avatud avalikule kriitikale.

See tähendab, et kohtud ei tohiks salajas kohtuasju arutada ja otsuseid vastu võtta ning peavad tagama kohtu töö avatuse ja üldsusele nähtavuse.

Õigus avalikule kohtulikule arutamisele

Sinu õigus avalikule arutamisele vähemalt ühes kohtu astmes sisaldab:

1. Õigust pidada avalikku suulist arutamist.

Õigus suulisele arutamisele kehtib üldiselt vähemalt ühes menetluse astmes. Nõue pidada avalikku arutamist kehtib apellatsioonikohtule ainult siis, kui ta otsustab pidada suulise arutamise. Loe lisaks suulisest arutamisest ning juhtumitest, kus apellatsioonikohus võib otsustada asja suuliselt mitte arutada.

2. Õigust kohtuotsuse avalikule kuulutamisele.

Kohtuotsused peavad üldsusele kõigis astmetes kättesaadavad olema. Kohtuotsuse avalik kuulutamine ei tähenda, et kõik kohtuotsused tuleb kuulutada kohtusaalis üldsuse juuresolekul. Kohtuotsus loetakse avalikult kuulutatuks, kui see on kättesaadav avalikkusele, näiteks spetsiaalse kodulehe kaudu.

Vastavalt kohtuasja asjaoludele võivad salajased olla teatud kohtuotsuse osad, nagu näiteks kaitstud tunnistajate isikuandmed või muu konfidentsiaalne informatsioon. Kohtud ei või varjata kogu kohtuotsust. Süü või süütuse kuulutamine ja karistus peavad kindlasti avalikustatud olema.

Erandid

Sinu kohtuasja arutamine peab üldiselt olema avalik, mis tähendab ka, et üldsusel ja meedial on lubatud kohtusaalis viibida. Nende osalemist võib keelata erilistel põhjustel.

Materjalid

Viimati uuendatud 08/02/2017