Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

Millal organisatsiooni poole pöörduda

Tööinspektsiooni nõustamisteenus

Nõustamisel käsitletakse töölepingulise suhte pinnalt tõusetunud küsimusi. Käsitletavad teemad on eelkõige töölepingu sõlmimine, töötaja ja tööandja kohustused, poolte vastutus, töötasu, töö- ja puhkeaeg, puhkus, töölepingu lõpetamine ja üleminek ning kollektiivsed töösuhted. 

Avalduse esitamine töövaidluskomisjonile

Töövaidlusi lahendab Tööinspektsiooni vastava piirkonna töövaidluskomisjon. Avaldus esitatakse töötaja töökoha piirkonna töövaidluskomisjonile. Kui töökoht oli välismaal või hõlmas mitut piirkonda, siis menetleb avaldust tööandja juriidilisele aadressile vastav töövaidluskomisjon.

Ülesanded

  • kavandab, koordineerib ja teeb riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide töökeskkonnas täitmise üle ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses
  • teeb ennetustööd töökeskkonna ohutuks muutmiseks ja tööelu kvaliteedi tõstmiseks, kaasates asjaomaseid asutusi ja organisatsioone
  • uurib surmaga lõppenud tööõnnetusi ning vajadusel kutsehaigestumisjuhtumeid ja muid tööõnnetusi, teeb järelevalvet tööõnnetuste uurimise ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamise abinõude rakendamise üle
  • lahendab individuaalseid töövaidlusi seaduses ettenähtud koras
  • annab oma pädevuse piires välja haldusakte ja lahendab vaideid
  • esindab riiki kohtuvaidlustes oma pädevuse piires

Võta ühendust

www.ti.ee
ti@ti.ee
+372 640 6000

Tööinspektsioon
Gonsiori 29
10147 Tallinn
Eesti

Viimati uuendatud 16/08/2017