Kui arvad, et sind on diskrimineeritud, on sul õigus kaevata erinevatele riigiasutustele. Pead valima sobiva asutuse, mis sinu olukorras asjasse puutub.

Eestis on mitu riigiasutust, mis võivad diskrimineerimise juhtudel meetmeid võtta. Üldiselt võid valida asjassepuutuva riigiasutuse vastavalt alale, kus diskrimineerimist kogesid.

oluline Enamikul juhtudel on sellistel asutustel õigus väljastada otsuseid ja/või määrata trahve. Kui soovid hüvitust, võid mõelda kohtusse kaebuse esitamisele.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Voliniku asutus vastutab soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamise järelevalve eest, ning võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtte edendamise eest. Volinikul on õigus asi läbi vaadata ja väljastada oma arvamus. Rohkem informatsiooni leiab siit: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Õiguskantsler

Õiguskantsler vastutab Eesti Vabariigi põhiseaduse, kaasa arvatud paragrahvi 12, mis kehtestab diskrimineerimise keelu, rakendamise järelevalve eest. Kui avalik võim on kaasatud, on õiguskantsleril õigus asi läbi vaadata ja väljastada oma arvamus. Kui kaebus puudutab töösuhet eraisikute vahel, võib õiguskantsler läbi viia vahendusmenetlust. Rohkem informatsiooni leiab siit: õiguskantsler.

Valdkondlikud asutused

Teie kaebust saab lahendada asjaomane institutsioon, kui teid on diskrimineeritud järgmistes valdkondades:

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019