Sind ei tohi tervishoiuteenuste saamisel diskrimineerida. Diskrimineerimise keeld kehtib võrdselt nii riigi ja kohalike omavalitsuste kui ka erameditsiiniasutuste ja meditsiiniteenuste pakkujate puhul.

Tervishoidu ja meditsiiniteenuseid võivad pakkuda riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutused, perearstid või eraarstipraksised. Kõik tervishoiuteenuste osutajad on kohustatud sind mittediskrimineerima selle tõttu, kes sa oled. See kehtib nii professionaalsete meditsiinitöötajate (arstide ja meditsiiniõdede) kui ka halduspersonali (administraatorite), kiirabiauto juhtide, kliiniku juhatajate ja muude tervishoiutöötajate kohta.

Diskrimineerimine tervishoius võib kaasata keeldumist sind patsiendiks võtta, sind mõnitava, halvustava keelekasutamisega ahistamist, või halvema kvaliteediga meditsiiniabi teenuste andmist.

näide Kui kõik nooremad patsiendid saavad ilma ühegi ilmse põhjuseta eelistava kohtlemise osaliseks samal ajal kui vanemad patsiendid peavad järgekorras ootama palju kauem, võib see rikkuda vanuse alusel diskrimineerimise keeldu.

Eestis kehtivad võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus ka tervishoiu alal, tagades kombineeritult kaitse diskrimineerimise eest bioloogilise või sotsiaalse soo, rassi või etnilise päritolu alusel. Lisaks keelab Eesti Vabariigi põhiseadus diskrimineerimise alusest olenemata.

Teatud olukordades võib erinev kohtlemine olla lubatud kolmanda riigi kodanike suhtes, kes ei ole EL-i kodakondsed. Näiteks, mõned tervishoiu teenused võivad neile maksta rohkem või nende eest ei tasu riik. Kuid sellised erandid peaksid olema sätestatud seadustes, olema vajalikud ja proportsionaalsed, ning ei tohiks viia diskrimineerimiseni muudel alustel (näiteks rassi või etnilise päritolu alusel).

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Diskrimineerimise keeld

Diskrimineerimise keeldu võib olla rikutud, kui sulle on keeldutud andmast meditsiiniabi, või oled saanud halvakvaliteedilisi meditsiiniteenuseid vaid selle tõttu, et oled teatud rassist, soost, etniliset päritoluga, või sul on mõni muu omadus, mida tunnistatakse keelatud diskrimineerimise alusena.

Õigus tervisele ja ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld

Kui sa ei pääse ligi meditsiiniabile või saad halvakvaliteedilisi meditsiiniteenuseid, võib see viia õiguse tervisele rikkumiseni. Kõige tõsisematel juhtumitel võib see viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu, või isegi piinamise keelu rikkumiseni.

Õigus elule

Kui inimene suri selle tõttu, et ta ei saanud vajalikku meditsiiniabi või sai ebapiisavat meditsiiniabi, võis olla tegemist õiguse elule rikkumisega.

Kuidas kaevata

Kui usud, et eraõiguslik või avalik-õiguslik tervishoiu teenuse osutaja on sind diskrimineerinud, võid esitada kaebuse Terviseametile, ekspertkomisjonile tervishoiuteenuste kvaliteedi alal või tsiviilkohtule. Võid kõigepealt pöörduda tervishoiuteenuse osutaja enese poole.

Kui usud, et sind on diskrimineeritud juurdepääsul meditsiiniabile, kaasa arvatud meditsiiniabi teenustasudes ja ootamisajas, võid esitada ka kaebuse Eesti Haigekassale, ning hiljem halduskohtule.

Lisaks on võimalik pöörduda arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku või õiguskantsleri poole.

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/03/2019