Kuidas saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta?

Taotlus andmete kasutajal

Sul on õigus saada andmetöötlejalt järgmist teavel:

  • milliseid andmeid on sinu kohta kogutud
  • millistele isikutele või asutustele on neid andmeid avaldatud
  • mis on andmete töötlemise eesmärk, õiguslik alus ja milliseid meetodeid on töötlemisel kasutatud

Loe andmetele juurdepääsu kohta.

Kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui andmetöötleja on keeldunud võimaldamast sulle juurdepääsu sinu kohta käivatele andmetele, on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Oma kaebuses peaksid ära tooma: 

  • milliste toimingute tegemist andmetöötlejalt ootad
  • võimaluse korral ka selle, milliseid õigusnorme on juurdepääsu võimaldamisest keeldudes rikutud
  • peamised argumendid, miks peaks andmetöötleja võimaldama sul andmetele juurde pääseda
  • vajalikud asjakohased dokumendid oma avaldumise toestamiseks

Andmekaitse Inspektsioon hindab, kas andmetöötleja on käitunud juurdepääsu andmisest keeldudes õiguspäraselt ja nõuab vajaduse korral andmete avaldamist. 

Kaebus Halduskohtusse

Kui sa ei ole Andmekaitse Inspektsiooni tegevusega rahul, on sul võimalus tehtud toimingud ja langetatud otsused halduskohtus vaidlustada ja lisaks nõuda tehtud toimingu või langetatud otsusega kaasnenud kahju hüvitamist. Selle kohta, kuidas Andmekaitse Inspektsiooni tegevust halduskohtus vaidlustada, leiad rohkem informatsiooni halduskohtumenetluse seadustikust.

Halduskohus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt ja vajadusel kohustab Andmekaitse Inspektsiooni nõudma andmetöötlejalt andmete avaldamist. Juhul, kui sa oma hagis seda nõudnud oled, võib kohus nõuda ka kantud kahjude hüvitamist

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019