Juurdepääs andmetele

Andmetele juurdepääsu üle tuleb rakendada ranget järelevalvet, kuna nende seas võib olla rohkelt selliseid andmeid, mida sa ei sooviks jagada teiste isikute või avalikkuse.

Andmetöötlejad (vastutavad töötlejad) peavad tagama andmete konfidentsiaalsuse. Samas võib mõnel juhul juurdepääsu võimaldamine olla oluline teiste oluliste õigushüvede tagamiseks.

Andmetele juurdepääsu õigus

Õigus teabele sisaldab kahte elementi: 

  • õigust juurdepääsule sinu enda andmetele
  • õigust juurdepääsule teiste inimeste andmetele

näide Näiteks on sul õigus tutvuda kõikide elanikeregistris leiduvate sinu kohta käivate andmetega. Ühtlasi võib mõni teine isik, kes soovib esitada sinu vastu hagi, esitada päringu sinu andmete kohta kohtualluvuse määramiseks tsiviilkohtlumenetluse seaduses ette nähtud korras. Sellisel juhul riivab andmete avalikustamine sinu õigust isikuandmete kaitsele.

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Sinu andmete õigusvastase avaldamise tulemusena võidakse rikkuda sinu õigust isikuandmete kaitsele. 

See peatükk

In this section you can learn how to access your own and someone else’s data.

Materjalid

Viimati uuendatud 06/08/2019