Riigiasutused

Kui arvad, et sind on diskrimineeritud, on sul õigus kaevata erinevatele riigiasutustele. Pead valima sobiva asutuse, mis sinu olukorras asjasse puutub.

Eestis on mitu riigiasutust, mis võivad diskrimineerimise juhtudel meetmeid võtta. Üldiselt võid valida asjassepuutuva riigiasutuse vastavalt alale, kus diskrimineerimist kogesid.

oluline Enamikul juhtudel on sellistel asutustel õigus väljastada otsuseid ja/või määrata trahve. Kui soovid hüvitust, võid mõelda kohtusse kaebuse esitamisele.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Voliniku asutus vastutab soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamise järelevalve eest, ning võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtte edendamise eest. Volinikul on õigus asi läbi vaadata ja väljastada oma arvamus. Rohkem informatsiooni leiab siit: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Õiguskantsler

Õiguskantsler vastutab Eesti Vabariigi põhiseaduse, kaasa arvatud paragrahvi 12, mis kehtestab diskrimineerimise keelu, rakendamise järelevalve eest. Kui avalik võim on kaasatud, on õiguskantsleril õigus asi läbi vaadata ja väljastada oma arvamus. Kui kaebus puudutab töösuhet eraisikute vahel, võib õiguskantsler läbi viia vahendusmenetlust. Rohkem informatsiooni leiab siit: õiguskantsler.

Valdkondlikud asutused

Teie kaebust saab lahendada asjaomane institutsioon, kui teid on diskrimineeritud järgmistes valdkondades:

Töösuhe

Kui usud, et tööandja on sind diskrimineerinud, võid esitada kaebuse töövaidluskomisjonile. Võid komisjonile kaevata ka siis, kui usud, et sind on diskrimineeritud valikuprotsessis. Tööinspektsioon, mis haldab komisjonide tööd, pakub ka õigusalast nõustamist, nii telefoni ja meili teel kui ka silmast silma kohtumistel.

Kui kumbki pool ei ole rahul komisjoni otsusega, võivad nad pöörduda tsiviilkohtusse, kus menetlus algab algusest. Seda menetlust on kirjeldatud töövaidluste lahendamise seaduses.

Kui sa usud, et sind on diskrimineeritud riigiametnikuna või kandideerides riigiteenistuja kohale, võid esitada kaebuse kõrgema astme asutusele, ning seejärel halduskohtule. Seda menetlust on kirjeldatud haldusmenetluse seaduses. 

Tervis

Kui sa usud, et sind on diskrimineeritud juurdepääsul meditsiiniabile või oled saanud ebapiisava kvaliteediga meditsiiniabi diskrimineeritavatel alustel, on sul neli valikuvõimalust. Esiteks, võid esitada kaebuse asutusele endale. Teiseks, kui diskrimineerimine puudutas juurdepääsu meditsiiniabile, kaasa arvatud teenustasu ja ootamisaega meditsiiniabi saamiseks, võid esitada kaebuse Eesti Haigekassale. Kolmandaks, kui kaebus puudutab antud meditsiiniabi, on valikuid kaks – kas pöörduda Terviseameti poole, mis kontrollib selle vastavust seadusele, või iseseisva tervishoiuteenuse kvaliteedi ekpertkomisjoni poole, mis kontrollib antud abi sisulist kvaliteeti.

Otsused võid edasi kaevata tsiviilkohtusse. Seda menetlust on kirjeldatud võlaõigusseaduses. 

Haridus

Kui usud, et haridusasutus on sind diskrimineerinud, on kaks valikuvõimalust vastavalt sellele, millist hariduse aspekti kaebus puudutab, või kas kool on riigikool või munitsipaalkool. Kui kaebus puudutab juurdepääsu haridusele ja standardite kvaliteeti, võib kaebuse esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile. Kui kaebus puudutab munitsipaalkooli või erakooli tegevust ja töökorraldust, võib kaebuse esitada vastavale kohalikule omavalitsusele, või kui see puudutab riigikooli, siis ministeeriumile. Võid otsused edasi kaevata halduskohtus. Seda menetlust on kirjeldatud haldusmenetluse seaduses.

Kaubad ja teenused

Kui sinu kaebus puudutab juurdepääsu kaupadele ja teenustele, võid selle esitada tarbijavaidluste komisjonile, või finantsinspektsioonile, kui see puudutab pankasid, kindlustusseltse jne. Võid otsuse edasi kaevata tsiviilkohtus. Seda menetlust on kirjeldatud tarbijakaitseseaduses. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm