Diskrimineerimine on seadusega keelatud kõikides seaduslikes töösuhetes, olgu sinu tööandjaks kas riigiasutus või eraõiguslik asutus.

Töösuhted katavad juurdepääsu tööle (kaasa arvatud töökuulutusi, värbamist), katseaegu, töötingimusi (edutamist, koolitusi jne), töötasu ja töölt vabastamist – ning diskrimineerimine on keelatud kõigis nendes valdkondades. Diskrimineerimine on keelatud nii töötajate kui füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes.

Diskrimineerimise keeld töösuhetes kehtib nii avalik-õiguslike kui eraõiguslike asutuste, üksuste ja üksikisikute suhtes. Avalik teenistus, ajateenistus, politsei või tuletõrje- ja päästeasutus ning Vanglate Amet peavad kõik järgima sama diskrimineerimise keeldu.

Eestis nõuavad nii töölepingu seadus kui ka avaliku teenistuse seadus, et tööandja tagab kaitse diskrimineerimise eest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtet ja edendab võrdõiguslikkust. Võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus kehtivad mõlemat liiki töösuhetele, kuigi vaid töölepingu seadus viitab konkreetselt nendele seadustele. Nii võrdse kohtlemise seadus kui soolise võrdõiguslikkuse seadus näevad ette erandeid, nagu näiteks tõelised nõuded ja eetos, mis rakenduvad otseselt töösuhetele ja võimaldavad tööandjal valida teatud liiki töötajat.

Juurdepääs tööle ja töökuulutused

Diskrimineerimise keeld tähendab, et kui tööandja avaldab töökuulutuse, mis väljendab eelistust teatud soost, vanusest, rahvusest töötajate suhtes, või eelistust muudel keelatud alustel, on see ebaseaduslik.

näide Töökuulutus, mis otsib noori ja ilusaid naisi ettekandjateks, või mis taunib üle 50-aastaste töölekandideerimist, on diskrimineeriv. 

Töövestlus

Diskrimineerimise keeld keelab tööandjatel diskrimineerida tööle kandideerijaid ka kogu töölevõtmise protsessi jooksul. See katab erinevaid töölevõtmise staadiume, nagu näiteks avalduste sõelumist, töövestlusi, katseid jne.

näide Tööandjad ei tohiks töövestlusel esitada küsimusi raseduse või lapse saamise plaanide, perekonnaseisu, usuliste tõekspidamiste, rahvusliku või etnilise päritolu, erakonda või ametiühingusse kuulumise kohta. 

Töötingimused, edutamine ja koolitused

Seadus keelab tööandjal diskrimineerida töötajaid nende töötingimuste määramisel, edutamiste otsustamisel ja töötajate tööalasele ja täienduskoolitusele kaasamisel.

näide Teatamine, et vaid teatud vanuses töötajad sobivad edutamiseks või koolituse saamiseks, on keelatud. 

Võrdne tasu

Sul on õigus saada võrdväärse töö eest võrdset tasu. See tähendab, et peaksid võrdväärse või suuresti sarnase töö eest saama oma kolleegiga võrdset tasu. See kehtib ka töö kohta, mis on erinev, kuid võrdväärne nõudmiste poolest töötajale.

näide Vastassoost töötaja, kes teeb võrdväärset või suuresti sarnast tööd, ei tohiks saada märkimisväärselt kõrgemat palka.

Töölt vabastamine

Sind ei tohiks töölt vabastada vaid selle tõttu, et kuulud teatud rahvusest, soost, vanusest, usuliste tõekspidamiste või muude keelatud diskrimineerimisaluste omadustega inimeste gruppi.

näide Diskrimineerimise keeldu on rikutud, kui tööandja, kes on sunnitud töötajaid töölt vabastama, otsustab, et teatud vanusest töötajad vabastatakse töölt kõige esimesena. Tööandja võib töölt vabastamisel arvesse võtta vaid sinu tööga seotud asjaolusid.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Diskrimineerimise keeldu rikutakse, kui sind ei võeta tööle, ei edutata, või kui sind koheldakse muul viisil sinu tööandja poolt halvemini kui teisi töötajaid vaid selle tõttu, et kuulud teatud omadustega inimeste hulka (vanuse, soo, rahvuse jne poolest). Kuid kui sa kuulud nendesse gruppidesse, aga sind vallandatakse töölt teistel põhjustel – näiteks töö kvaliteedi tõttu või siseeeskirjade rikkumise tõttu, ei ole tegemist diskrimineerimise keelu rikkumisega.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu tööandja on sind diskrimineerinud, võid esitada kaebuse piirkonna töövaidluskomisjonile või tsiviilkohtule.

Kui usud, et sind on diskrimineeritud avaliku teenistuja töökohale valimise protseduuris, võid esitada kaebuse kõrgema astme asutusele, ning hiljem halduskohtule. 

Lisaks on võimalik pöörduda arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole. Ka õiguskantsleri poole võib pöörduda, et saada tema arvamus seoses avaliku teenistuse küsimustega, või lepitusmenetluseks töösuhete küsimustes.

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019