Teatud olukordades võib väljendusvabadus olla piiratud, et kaitsta teiste eraelu puutumatust.

Väljendusvabadus vs. eraelu puutumatus

Väljendusvabadus võib põrkuda teiste isikute õigusega hoida oma eraelu avalikkuse eest varjatuna. Seega on oluline leida tasakaal õiguse teavitada ühiskonda avalikku huvi pakkuvatest teemadest ja isiku õiguse eraelu puutumatusele vahel.

Vaidluse korral võivad kohtud kehtestada piiranguid ja sanktsioone väidete või väljaannete väljastamise eest, mis rikuvad isikute eraelu puutumatust ilma mõjuva põhjuseta. Sel juhul on ühe isiku väljendusvabadus piiratud, et kaitsta teise isiku eraelu puutumatust.

Õigus eraelule

Õigus eraelule sisaldab koduse elu, kaasaarvatud oma asukoha, kirjavahetuse, tervisliku seisundi ja muude mitte-avalike aspektide privaatsena hoidmist. Kellegi eraeluliste aspektide paljastamine võib olla sekkuv ja rikkuda isiku eraelu puutumatust, millel võivad olla negatiivsed või kahjulikud tagajärjed.

Enamikel juhtudel, kui avaldamine sekkub isiku eraelu puutumatusse, on paljastatud teave tõene. Kuid ka siis, kui see nii on, võib privaatse teabe avaldamine mõnikord olla keelatud, et austada isiku eraelu puutumatust.

Isiku staatus ja avalik huvi

Mõnedel juhtudel võib kellegi eraeluliste üksikasjade paljastamiseks olla mõjuvaid põhjuseid. Näiteks, kui see puudutab teemat, mis on oluline kogu ühiskonnale ja kui see panustab avalikku arutellu. 

Mida võib paljastada ja millal see teenib avalikku huvi, tuleks hinnata igal üksikjuhul. Kaasatud isiku staatus seondub avaliku huviga tema eraelu vastu. Avaliku isikuga seotud juhtudel, kelle tegude vastu on kõrge avalikkuse huvi, hinnatakse nende eraellu sekkumist vähem rangelt kui juhtudel, kuhu on kaasatud eraisik. 

Seaduslik piirang

Privaatsuse rikkumise puhul peavad kõik kohtu poolt kehtestatud meetmed või sanktsioonid, mis piiravad autori või avaldaja väljendusvabadust, olema seaduslikud. See tähendab, et meede või sanktsioon peab:

  • olema sätestatud seaduses
  • teenima õiguspärast eesmärki kaitsta teiste eraelu puutumatust
  • olema vajalik ja proportsionaalne

Info selle osa kohta

Selles osas võid lugeda pikemalt aspektide kohta, mida on oluline arvesse võtta selle hindamisel, kas teatud väljaanne on rikkunud teiste õigust eraelu puutumatusele või mitte.

Viimati uuendatud 22/05/2017