Sundravile paigutamine ja vaimne tervis

Teatud olukordades võidakse sind tahtest olenematult psühhiaatriahaiglasse paigutada. Kuid seda tuleb teha seaduslikult ja see peab austama sinu inimõigusi.

Psühhiaatriahaiglasse paigutamine peaks olema vabatahtlik ja põhinema sinu teadval nõusolekul. Teadev nõusolek tähendab seda, et arstid on andnud sulle sinu haiguse kohta teavet ja sa oled nõustunud vajaliku raviga.

Sellegipoolest võidakse sind psühhiaatriahaiglasse paigutada, kui sul on psüühikahäire või vaimupuue, mis vajab haiglasse paigutamist. Sellistel juhtudel paigutatakse sind psühhiaatriahaiglasse tahtest olenematult.

Tahtest olenematu paigutamise liigid

Eesti seadused lubavad tahtest olenematut paigutamist ainult järgmistel juhtudel:

  1. Kui see on vajalik sinu enda või ühiskonna turvalisuse huvides, või kui sa ei suuda enam enda eest hoolitseda.
  2. Kui kohus on deklareerinud, et oled vaimse töövõimetusega olles toime pannud kuriteo, või sul on vaimne töövõimetus ilmnenud peale süüdimõistmist, ja sinu psühhiaatriahaiglasse paigutamine on vajalik.
  3. Kui kohus on määranud, et vajad kriminaalmenetluses psühhiaatrilist hindamist. 
  4. Kui psühhiaatriahaiglassse paigutamine on vajalik turvalisusemeede sel ajal, kui oled seotud kriminaalmenetlusega sinu psühhiaatriahaiglasse paigutamise jaoks sinu vaimse töövõimetuse või piiratud süüdivuse tõttu.

Tahtest olenematu paigutamine ja inimõigused

Inimõiguste kohaselt on ebaseaduslik ja omavoliline psühhiaatriahaiglasse paigutamine keelatud. Seetõttu on ametivõimudel vaja sinu vabaduse piiramiseks mõjuvat põhjust, nad peavad järgima selget menetluskorda ja nad ei või sind kohelda lugupidamatult. Tahtest olenematu paigutamise menetluse ajal võivad olla mõjutatud sellised inimõigused nagu õigus isikuvabadusele ja turvalisusele, õiglase kohtupidamise õigus, õigus elule, ebainimliku või alandava kohtlemise või piinamise keeld ja õigus eraelule.

Teave e-giidi kohta

E-giid selgitab, millal sind võib psühhiaatriahaiglasse paigutada, millist teavet tuleks sulle anda, millist menetluskorda tuleks järgida ja kuidas sind kohelda tuleks.

Materjalid

Viimati uuendatud 25/07/2023