Kohtumenetluse staadium algab siis, kui kohus võtab sinu asja vastu ja kestab kuni viimase kohtuastme kohus on lõpliku otsuse teinud.

Otsuste edasikaebamine

Kõigi madalama astmete kohtute otsuseid saab kõrgematesse astmetesse edasi kaevata, välja arvatud juhul, kui kriminaalmenetluse seadustikus on sätestatud teisiti. Väga oluline on järgida edasikaebamiseks eraldatud tähtaegu. Otsuseid saab edasi kaevata 15 päeva jooksul alates kuupäevast, mil said kohtu otsuse kätte, kuid otsuse teinud kohut tuleb teavitada kirjalikult oma soovist edasi kaevata 7 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest. Kui süüdistatav viibib kinnipidamisel, võib otsust edasi kaevata 15 päeva jooksul kohtuotsuse koopia kättesaamisest. Kassatsioonkaebus esitatakse Riigikohtule kirjalikult 30 päeva jooksul kohtuotsuse avalikuks tegemisest.

Kaebused kohtunike tegude üle

Kui soovid kaevata oma kohtuasja kohtuniku teatud tegude (kuid mitte otsuste) üle, peaksid esitama kaebuse selle kohtu esimehele.

näide Kui kohtunik on menetluse jooksul sinu kohta kasutanud halvustavat keelekasutust, peaksid selle üle kaebama kohtu esimehele. 

Kaebuste tähtajad

Enamikel edasikaebamistest ja kaebustest on esitamise tähtajad. Need tähtajad on tavaliselt sätestatud seadusega ja need peavad olema ära toodud otsustes, mida edasi kaebad.

Mõndadel kaebustel ei ole aga kindlat tähtaega, kuna probleeme, mille üle võid kaevata, võib avastada menetluses erinevail hetkedel. Need kaebused tuleks esitada niipea, kui võimalik peale seda, kui oled teada saanud oma õiguste võimalikust rikkumisest. 

näide Kui oled teada saanud põhjustest, miks kohtunik sinu kohtuasjas ei pruugi olla objektiivne või erapooletu, peaksid selle probleemi tõstatama niipea, kui võimalik. 

Kohtumenetluse mõistlik pikkus

Kui arvad, et sinu kohtumenetlus ületab mõistliku pikkuse, peaksid kirjutama taotluse kohtu esimehele.

Kui sinu menetlus on juba kestnud ebamõistlikult kaua, peaksid paluma kohtul sinu karistust lühendada, kui sind süüdi mõistetakse.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2017