Sul on õigus kutsuda oma tunnistajaid kohtuistungile ja küsitleda sinu vastu tunnistajaid. Sinule ja menetluses osalevale riigiasutusele tuleb anda see võimalus võrdsetel tingimustel.

Tunnistajate ütluste vastuvõtmine

Tunnistajate ütlused on tõendid ja nagu teisedki tõendid, peavad need puutuma kohtuasja asjasse ja olema saadud seaduslikul teel. 

Kohtul on kohustus kutsuda vaid neid tunnistajaid, kelle ütlus puutub sinu asjasse. Seega, kui tahad kutsuda teatud tunnistajat enda poolel, pead kohtule selgitama, miks pead tema ütlust oma kohtuasja jaoks oluliseks. Kui oled andnud head põhjendused tunnistaja kohtusse kutsumiseks, kuid kohus on keeldunud seda tunnistajat kutsumast, peab kohus keeldumist põhjendama.

Mõlema poole tunnistajaid tuleb kohelda võrdselt. Sinu õigusi rikutakse, kui kohus on kutsunud olulise riigiasutuse tunnistaja, kuid keeldunud võrdväärselt olulise ja asjassepuutuva sinu tunnistaja kutsumisest.

Tõendite hindamine

Vastavalt väärteomenetluse ja kriminaalmenetluse seadustikele peab kohus hindama ka tõendite usaldusväärsust. Oma hinnangus võib kohus arvesse võtta kõiki fakte ja asjaolusid sinu asjas. Kõigi tunnistajate ütlused on andmise ajal võrdselt usaldusväärsed. Ühtki tunnistajat ei või pidada teisest rohkem usaldusväärseks individuaalse hindamiseta. 

Tunnistaja puudumine

Kui sinu vastu kirjaliku tunnistuse andnud tunnistaja ei saa istungil osaleda, peab tema puudumiseks olema väga hea põhjus. Kuigi sul on õigus küsitleda iga tunnistajat, ei riku ühe puudumine istungilt alati sinu õiglase kohtupidamise õigust. Kuid kui tunnistaja ütlus on sinu süüdimõistmisel otsustav ja sul ei olnud võimalust seda isikut küsitleda, on selle tagajärjeks suure tõenäosusega sinu õiguste rikkumine.  

Juhtudel, mis tunnistaja puudub, peavad riigiasutused tegema mõistlikke pingutusi, et seda tunnistajat leida ja teda kohtusse tuua. Kuid kui riigiasutus on teinud mõistlikke pingutusi ja tunnistajat ei leita ega tooda istungile, võib kohus siiski sinu asja edasi uurida.

Teatud erakorralistes situatsioonides, näiteks kui tunnistaja on menetluse jooksul surnud või kui teda ei suudeta leida, võib kohus kasutada tunnistaja varasemat ütlust istungil. Sellist ütlust kasutades peab kohus aga kindlaks tegema, et see on piisavalt usaldusväärne ja teiste tõenditega toetatud. See standard on veelgi kõrgem, kui selline ütlus on otsustav sinu süüdimõistmisel.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018