Millal võib sind kinni pidada seadusliku aluseta Eestisse sisenemisel ja Eestis viibimisel ning kuidas?

Riigiasutustel on lubatud sind kinni pidada, kui sisened Eestisse või viibid Eestis seadusliku aluseta. Kuid kinnipidamine on väga ränk piirang sinu vabadusele – see peab olema seaduslik, vajalik demokraatlikus ühiskonnas, kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ja omama seaduslikku eesmärki. Kinnipidamisel arvestatakse sinuga seonduvaid asjassepuutuvaid asjaolusid. Sellise kinnipidamise põhjused on selgitatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses.

Veelgi enam, sind tuleb kinnipidamise jooksul kohelda inimlikult. Nimelt tuleb sind hoida sobivates tingimustes ja kaitstuna kõikvõimaliku väärkohtlemise eest.

Juhul kui sinu kinnipidamine ei ole olnud seaduslik, on sul õigus:

  • taotleda tasuta riigi õigusabi;
  • kohtuotsus edasi kaevata.

Välismaalaste seaduse § 10 sätestab, et Eestis viibimise ajal on sul Eesti kodanikuga võrdsed õigused ja vabadused, kui põhiseaduses, välismaalaste seaduses, muus seaduses või Eestile siduvas välislepingus ei ole sätestatud teisiti. Sulle on tagatud õigused ja vabadused, mis tulenevad üldiselt tunnustatud rahvusvahelise õiguse standarditest ja rahvusvahelisest praktikast.

Tingimused ja menetluskord väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel kinnipidamiskeskusesse asetatud välismaalase kinnipidamise kohta on sätestatud siseministri määruses “Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskiri”.

Tuleks välja tuua, et vastavalt karistusseadustiku paragrahvile 258 karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseaduslikku ületamist, kui teos puudub kuritahtliku sisenemise süüteokoosseis ja on toime pandud: politseiametniku peatumismärguande või käsu eiramisega; grupi poolt või; transpordivahendiga selleks mitteettenähtud kohas. 

Kinnipidamise alused, kui kinnipidamine põhineb kriminaalkohtu- või väärteomenetlusel, on välja toodud kriminaalmenetluse seadustikus ja väärteomenetluse seadustikus. Isikut võib kinni pidada ka korrakaitseseaduse alusel: näiteks politsei, või seaduses märgitud juhtudel, muu korrakaitse asutus, võib kinni pidada isikut, lukustades teda ruumi või liiklusvahendisse või piirates tema füüsilist vabadust olulisel määral muul moel, kui see on vältimatu, et ära hoida vahetut õiguserikkumist ja/või vahetut ohtu isiku elule või füüsilisele puutumatusele.

See teatmik

See teatmik selgitab:

  • aluseid, mille põhjal sind võib kinni pidada (sisserände kontekstis), ja kuidas;
  • aluseid, mis tagavad kinnipidamise seaduslikkuse;
  • põhiõigusi, mis sul on kinnipidamise jooksul;
  • kus sind hoitakse ja kuidas sind tuleb kohelda, ja 
  • kuidas saad kaevata oma kinnipidamisega seonduvate probleemide üle.  
Viimati uuendatud 30/03/2017