Millised on sinu põhiõigused kinnipidamisel?

Sul on kinnipidamise hetkest alates mitmeid õigusi, millest tuleb sind teavitada kinnipidamise hetkel.

Sul on õigus:

  • teada, miks sind kinni peeti;
  • kaevata kinnipidamise seaduslikkus edasi kohtusse (15 päeva jooksul);
  • teavitada kinnipidamisest oma riigi konsulaarasutust.  Sul on õigus kirjavahetusele, õigus kasutada telefoni ja teisi avaliku suhtluse kanaleid, kui asjassepuutuvad tehnilised tingimused on kinnipidamiskeskuses olemas. Kirjavahetuse, telefoni kasutamise ja muude suhtlusvahendite kulud tuleb kanda sinul. Kirjavahetuseks Eesti riigi ametitega, õigusnõustamiseks kaitsjaga, suhtluseks vaimulikega ja oma riigi konsulaarametnikega kaetakse sinu kirjapaberi- ja postikulud, kui sul ei ole selleks vahendeid;
  • suhelda keeles, mida mõistad, vajadusel tõlgi abiga;
  • saada õigusabi, mille eest maksad ise, või taotleda riigilt tasuta õigusabi;
  • saada ja lugeda sinu kinnipidamisega seonduvaid dokumente;
  • saada vajalikku meditsiiniabi;
  • paluda mitte olla saadetud tagasi riiki, kus sind võidakse piinata, kohelda ebainimlikult või alandavalt. Sind ei tohi välja saata riiki, kuhu saatmisel võivad olla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 3 või piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni artiklis 3 täpsustatud tagajärjed, või surmanuhtlus.

Materjalid

Viimati uuendatud 22/04/2024