Kinnipidamine sisserände ja varjupaiga kontekstis

Teatud olukordades võidakse sind kinni pidada, et hoida ära ilma seadusliku aluseta riiki sisenemist või riigis viibimist. Kuid seda tuleb teha seaduslikult ja sinu inimõigusi austades.

Sinu füüsiline vabadus on üks põhilistest inimõigustest. Kellelgi ei ole õigust piirata sinu füüsilist vabadust ilma mõjuva põhjuseta. On olukordi, kus riigiametnikel on mõjuvaid põhjusi, nimelt hoidmaks ära inimeste seadusliku aluseta riiki sisenemist ja riigis viibimist.

Võib tekkida kaks olukorda:

Kinnipidamine ja inimõigused

Inimõigused lubavad kinnipidamist, kuid seda tuleb teha seaduslikult ja mitte-omavoliliselt. See tähendab, et sinu kinnipidamise põhjused peavad olema määratud seadusega, ametivõimud peavad järgima selgelt sätestatud menetluskorda ja kohtlema sind inimlikult. Kinnipidamise menetluse vältel on rikkumise ohus sellised inimõigused nagu õigus vabadusele ja isikupuutumatusele, õigus elule, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ning piinamise keeld ja õigus eraelu puutumatusele.

See teatmik

See teatmik selgitab, millal sind võidakse kinni pidada, mis menetluskorda tuleks järgida ja kuidas sind tuleb kohelda ning millised inimõiguste rikkumised võivad toimuda teatud olukordades kinnipidamise menetluse vältel.

oluline See teatmik annab nõu vaid nendel kinnipidamise juhtudel, kui viibid riigis ilma seadusliku aluseta või taotled varjupaika. See ei selgita põhjalikult aluseid, mille põhjal nõuda juurdepääsu riiki ja viibida riigis, või kuidas varjupaika küsida.

Hinda oma teadmisi

Kui soovite giidi kasutada õppeotstarbel, pakub giid teile võimaluse hinnata enne või pärast õppimist oma teadmisi inimõiguste kohta, tehes teste erinevatel giidis sisalduvatel teemadel.

Materjalid

Viimati uuendatud 25/07/2023