Kuidas nõuda enda andmete parandamist, uuendamist või kustutamist.

Päring andmetöötlejale

Sul on õigus nõuda andmetöötlejalt enda isikuandmete uuendamist, parandamist või kustutamist. 

Kaebus Andmekaitseinspektsiooni

Kui andmetöötleja peaks sellest mingil põhjused keelduma, siis on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Oma kaebuses peaksid ära tooma: 

  • milliste toimingute tegemist andmetöötlejalt ootad
  • võimaluse korral ka selle, milliseid õigusnorme on ligipääsu võimaldamisest keeldudes rikutud
  • peamised argumendid, miks andmetöötleja peaks sulle andmetele juurdepääsu võimaldama
  • vajalikud asjakohased dokumendid oma avaldumise toestamiseks

Andmekaitse Inspektsioon hindab, kas andmetöötleja on käitunud juurdepääsu andmisest keeldudes õiguspäraselt ja nõuab vajaduse korral andmete avaldamist. 

Kaebus Halduskohtusse

Kui sa ei ole Andmekaitse Inspektsiooni tegevusega rahul, on sul võimalus tehtud toimingud ja langetatud otsused vaidlustada halduskohtus ja lisaks nõuda tehtud toimingu või langetatud otsusega kaasnenud kahju hüvitamist. Selle kohta, kuidas Andmekaitse Inspektsiooni tegevust halduskohtus vaidlustada, leiad rohkem informatsiooni halduskohtumenetluse seadustikust

Halduskohus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt ja vajadusel kohustab Andmekaitse Inspektsiooni nõudma andmetöötlejalt andmete avaldamist. Juhul, kui sa oma hagis seda nõudnud oled, võib kohus nõuda ka kantud kahjude hüvitamist

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019