Haridus

Hariduse või tööalase koolituse omandamise võimalus vanglas viibivatele täiskasvanutele on väga soovitatav, kuid mitte kohustuslik. Vanglakaristust kandvatel kooliealistel või veidi vanematel isikutel peaks olema võimalus omandada vähemalt algharidus.

Hariduse omandamise võimaldamise eesmärk on kindlustada kinnipeetav piisavate teadmiste, oskuste ja eetiliste tõekspidamistega, mis võimaldab tal jätkata vabaduses hariduse omandamist ja töötamist. Vanglateenistus kindlustab üldhariduse ja kutsehariduse omandamiseks ja tööalase koolituse läbiviimiseks vajalike üldotstarbeliste ruumide ning õppeklasside ja -töökodade olemasolu, samuti tööpraktika võimaluse vanglas õpetatavatel erialadel.

Kinnipeetavale, kes ei valda eesti keelt, antakse tema soovil võimalus eesti keele õppimiseks. Täiskasvanud kinnipeetavale võib maksta õppimise eest tasu.

Loe lisaks seda liiki haridusest, mis sulle huvi pakub:

Põhi- ja üldkeskharidus

Kinnipeetavale, kellel puudub põhiharidus, võimaldatakse põhihariduse omandamine vastava riikliku õppekava alusel, juhul kui see on individuaalses täitmiskavas ette nähtud. Põhihariduse omandanud kinnipeetavale võimaldatakse üldkeskhariduse omandamine vastavalt riiklikule õppekavale, juhul kui see on individuaalses täitmiskavas ette nähtud.

Kinnipeetavat võib tema soovil lubada õppima väljaspool vanglat asuvas õppeasutuses. Loa taotlemise ja andmise kora kehtestab ala eest vastutav minister.

Täiskasvanute haridus ja koolitus

Kinnipeetaval võimaldatakse omandada kutseharidus, samuti osaleda tööalases koolituses, juhul kui see on individuaalses täitmiskavas ette nähtud. Kutsehariduse andmisel eelistatakse erialasid, mis on vabaduses nõutavamad.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Õigus haridusele

Kui sul ei võimaldata alaealise või noorena lõpetada Eestis kohustuslikku põhiharidust, võib see viia õiguse haridusele rikkumiseni.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sul on ebaseaduslikult keelatud vanglas haridust omandada, peaksid kaebama vangla juhtkonnale. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm