Sidevahendid

Sul peaks olema lubatud vabalt suhelda väljaspool vanglat asuvate inimestega kasutades erinevaid sidevahendeid nagu näiteks kirju ja telefoni. Teatud sidevahendid, nagu näiteks mobiiltelefonid, võivad olla piiratud või keelatud turvalisuse põhjustel.

Kirjad

Sul on lubatud vanglas viibimise ajal saata ja saada piiramatu arv kirju. Üldiselt pead ise maksma oma perekonnale, sõpradele ja muudele kontaktidele saadetavate kirjade eest. Õiguskantslerile, Presidendi Kantseleile, prokurörile, uurijale või kohtule adresseeritud kirjad saadetakse vangla kulul.

Kui sul on viimase kuue vanglas veedetud kuu kohta vähem kui 12.78 € ning vangla ei ole sind tööga varustanud, on sul lubatud saada üks A4 formaadis valge leht ühe kirja kohta igal tööpäeval, mis saadetakse vangla kulul.

Kirjavahetus toimub vastavalt vangla sisekorraeeskirjades sätestatud korrale. Vanglateenistus kontrollib, kellega sa kirjavahetust pead – vanglateenistusel on õigus registreerida adressaadi ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi ja aadress, ning kirja saatmise kuupäev. Vanglateenistuse ametnik avab sinu saadetud või sulle saadetud kirjad sinu juuresolekul, välja arvatud juhul, kui need on sinu kaitsjalt või kaitsjale, advokaadist esindajale või advokaadist esindajalt, õiguskantslerilt või õiguskantslerile, prokurörilt või prokurörile, kohtult või kohtule või Justiitsministeeriumilt või Justiitsministeeriumile.

Telefonikõned

Vanglas olles võid helistada telefoniga oma sugulastele. Kõne eest pead maksma sina või vastaja. Vanglas olles ei või sa kasutada mobiiltelefoni.

Kõnede arvu ja vestluste pikkust võidakse piirata. Vanglateenistuse ametnik võib piirata sinu õigust kasutada telefoni, kui see õigus ohustab turvalisust, rikub vangla korda või rikub vangistuse eesmärke. Vanglateenistus kontrollib, kellega sa telefoni teel suhtled – vanglateenistusel on õigus registreerida isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, kellele helistad, telefoninumber, aeg ning kõne kestus.

Keelatud on piirata sinu õigust kasutada telefoni, et suhelda riigiasutustega, kohalike omavalitsuste või nende ametiisikutega, või oma kaitsja või advokaadist esindajaga.

Telefoni kasutamine toimub vastavalt vangla sisekorraeeskirjades sätestatud korrale. Tuleks välja tuua, et sul on kohustus anda infot inimeste kohta, kellega tahad telefoni teel ühenduses olla.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Sinu vanglavälist suhtlust võidakse piirata, ning kui seda ei tehta õiguspäraselt, võib see rikkuda sinu õigust era- ja perekonnaelule. Loe lisaks piirangute õiguspärasusest.

Piirangutest kirjavahetusele oma advokaadi või riigiasutustega loe eesõigustatud kirjavahetuse osast.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm