Sul peaks olema vanglast võimalik suhelda kohtute, riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutustega, et saada teada oma õigustest, kaevata nende õiguste kõikvõimalike rikkumiste või muude asjade üle. Seda kirjavahetust ei tohi jälgida ega tsenseerida ja see tuleb ära saata tasuta.

Tasuta suhtlus

Keelatud on piirata sinu kirjavahetuse või telefonikasutamise õigust suhtlemiseks riigiasutuste, kohalike omavalitsuste või nende ametiisikutega, või oma kaitsja või advokaadist esindajaga. Seega, kui sul ei ole vahendeid, et suhtlemise eest ise maksta, tuleb need sulle tagada tasuta.

Õiguskantslerile, vanglatele, Presidendi Kantseleile, prokurörile, uurijale või kohtule adresseeritud kirjad saadetakse vangla kulul. Välja tuleks tuua seda, et sul on õigus kuni ühele ümbrikule tööpäevas vangla kulul  saadetavate kirjade jaoks.

Piirangud ja järelevalve

Kuigi Eesti seadused nimetavad vaid neid organisatsioone, tuleks rakendada samasid kitsendusi piirangutele ja järelevalvele kõigile riigiasutustele ja muudele rahvusvahelistele organitele.

näide Kuigi seaduses seda nimetatud ei ole, ei tohiks sinu kirjavahetust Euroopa Inimõiguste Kohtuga viivitada ega järelevalvata. 

Kuid erakordsetel asjaoludel lubavad inimõigused sinu kirjavahetust riigiasutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega järelevalvata turvalisuse põhjustel, ja siis vaid hästi põhjendatud juhtudel. Riik peab valima kõige vähem piirava järelevalve meetodi vastavalt turvalisuse probleemi liigile.

näide Kui on alust uskuda, et kiri riigiasutuselt sisaldab illegaalseid esemeid, võib kirja avada ja esemete olemasolu kontrollida, kuid seda ei või lugeda. 

Kui eesõigustatud kirjavahetust kontrollitakse, peaksid olema rajatud reeglid tagamaks, et seda kirjavahetust ei järelevalvata ega tsenseerita suuremas ulatuses kui vajalik. 

näide Sellised kirjad tuleks avada sinu või erapooletu osalise, nagu näiteks uuriva kohtuniku või prokuröri juuresolekul. Kirja avamine tuleks samuti salvestada.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kirjavahetuse privaatsus ja vabadus

Kui sinu kirjavahetust riigiasutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega on ebaseaduslikult järelevalvatud või piiratud, on selle tagajärjeks sinu kirjavahetuse privaatsuse ja vabaduse õiguse rikkumine.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja tõhusale õiguskaitsevahendile

Teatud olukorras, kui sinu kirja on tsenseeritud või viivitatud ja sul ei ole seejärel olnud võimalik kaevata kohtule või muudele institutsioonidele sinu õiguste rikkumise üle, on võimalik, et on rikutud sinu õigust õiglasele kohtulikule arutamisele või tõhusale õiguskaitsevahendile.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu kirjavahetust on ebaseaduslikult järelevalvatud või piiratud, peaksid selle üle kaebama Vanglate Ametile  ning seejärel halduskohtusse. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 19/09/2018