Avalikkus

Sul on õigus avalikule kohtulikule arutamisele. See tagab, et kohus ei võta vastu otsuseid salajas ja et kohtu töö on avalik ja üldsusele nähtav.

Sinu õigus avalikule kohtulikule arutamisel sisaldab kaht aspekti – avalikku kohtulikku arutamist ja kohtuotsuste avalikku väljakuulutamist.

Õigus avalikule kohtulikule arutamisele

Õigus avalikule kohtulikule arutamisele kehtib üldiselt vähemalt ühes astmes. Eestis arutab apellatsioonikohus asja suuliselt, kui palud suulist istungit või kui kohus seda vajalikuks peab. Loe pikemalt osast suuline arutamine ja osalemine olukordadest, kus kohus võib otsustada asja suuliselt mitte arutada. 

Suulised istungid sinu menetluses peavad üldiselt olema avalikud, mis tähendab ka, et üldsus ja ajakirjandus võivad kohtusaalis viibida. Sellegipoolest võidakse neile istungile juurdepääs keelata ükskõik millises menetluse osas või teatud istungitel, kui selleks on erilised põhjuseid. Kinniseid istungeid võib pidada kui:

  • süüdistatav on alaealine
  • kohtuasi sisaldab seksuaalkuritegusid
  • see on vajalik isiku eraelu või ametisaladuse kaitseks
  • see on vajalik, et kaitsta kohtuasjaga seotud isikute turvalisust

Mil tahes teeb kohtunik otsuse kinnise istungi kasuks, peab ta seda eriliselt põhjendama iga kinnise istungi või istungiosa kohta.  

näide Vajadus tunnistajat kaitsta ei saa õigustada kogu kohtuasja kinnist arutamist, kui tunnistajat küsitletakse vaid ühel istungil.

Õigus kohtuotsuse avalikule kuulutamisele

Kohtuotsused peavad üldsusele igas astmes kättesaadavad olema. Kohtuotsuse avalik kuulutamine ei tähenda seda, et kõik kohtuotsused tuleb kuulutada kohtusaalis üldsuse juuresolekul. Kohtuotsust peetakse ka siis avalikult kuulutatuks kui see on kättesaadav üldsusele näiteks spetsiaalse kodulehe kaudu.

Sõltuvalt kaasuse asjaoludest võivad salajased olla teatavad kohtuotsuse osad nagu näiteks kaitstud tunnistajate ja ohvrite isikuandmed või muu konfidentsiaalne teave. Kohtud ei või varjata kogu kohtuotsust. Süü või süütuse tunnistamine ja karistus peavad alati avalikustatud olema.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm