Üldiselt ei anna inimõigused õigust edasi kaevata kõikides kohtuasjades ja vaidlustes. Kuid kui Eesti seadused lubavad edasi kaevata madalama astme kohtu otsust, mis on nii valdaval osal juhtudest, peavad kõrgema astme kohtud edasikaebamise kõikides astmetes järgima õiglase kohtuliku arutamise nõudeid ja tagatisi.

Edasikaebamise astmed:

1. aste: esimese või madalama astme kohus

Edasikaebamine esimese astme kohtule. Enamik riigi- või avalike asutuste tehtud otsustest tuleb edasi kaevata kõrgemale institutsioonile või ametnikule enne, kui neid saab edasi kaevata esimese astme kohtule.  

näide Kui tahad edasi kaevata Maksu- ja Tolliameti otsust sinu revisjoni kohta, pead selle esmalt edasi kaebama Maksu- ja Tolliameti juhile. Alles peale seda saad Maksu- ja Tolliameti juhi otsuse edasi kaevata kohtusse.

2. aste: apellatsioonikohus või kõrgema astme kohus

Esimese astme kohtu otsuse edasikaebamine, sh halduskohtu otsuste. Eestis saab enamikku madalama astme kohtu otsuseid vaidlustes eraisiku ja riigi vahel edasi kaevata kõrgema astme ehk apellatsioonikohtusse (ringkonnakohtusse). Teistmismenetluses on apellatsioonikohtul sama võim läbi vaadata sinu asja kui madalama astme kohtul (kaasa arvatud erimeelsusi asjaolude ja seaduste üle sinu asjas).

3. aste: kassatsioonikohus või Riigikohus

Apellatsioonikohtu otsuse edasikaebamine. Enamikul juhtudel on apellatsioonikohtu otsuseid võimalik edasi kaevata kassatsioonikohtusse (Riigikohtusse). 

See kohus vaatab läbi vaid sinu kaebusi madalama astme kohtu vigade kohta, mis on seotud seaduse ebaõige tõlgendamise või menetlusreeglite rikkumisega. Need vead peavad olema piisavalt tõsised viimaks ebaõige otsuseni.

Kassatsioonikohus ei vaata enam läbi kaebusi sinu kohtuasja asjaolude kohta. Kuna kassatsioonikohus tegeleb vaid kaebustega, mis käivad võimalike seaduse rikkumiste kohta kohtumenetluses, võivad nõuded kohtusse pääsemiseks (nagu näiteks väited, millel põhineb sinu kassatsiooninõue, või kohtulõiv) olla rangemad kui madalama astme kohtutes. Üldiselt vaatab kassatsioonikohus asju läbi kirjalikult ehk ilma suulise ja avaliku arutamiseta.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm