Vaenukuritegude alused

Vaenukuritegusid võib pidada kõige tõsisemaks diskrimineerimise vormiks. See tähendab ka seda, et vaenukuritegude aluseks võivad olla kõik diskrimineerimise alused. Vaenukuritegude õigesti tuvastamiseks on oluline olla nendest alustest teadlik.

Vaenukuriteo toimepanemisel on kurjategija valinud ohvri teatud tunnuste tõttu. Ehkki Eestis puudub vaenukuritegude regulatsioon, keelab Eesti karistusseadustik vaenu õhutamise rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel. Mõnes riigis võivad alused hõlmata ka soolist identiteeti, vanust jne.

Rassiline või etniline päritolu ja rahvus

Kui inimesest saab ohver tema rassilise või etnilise päritolu või rahvuse tõttu, võib seda pidada vaenukuriteoks.

Rassiline või etniline päritolu tähendab inimesi, kes on määratletud rassi, nahavärvi (tumedama või heledama nahaga), põlvnemise, rahvusliku või etnilise päritolu järgi. Mõnikord võib see päritolu põhineda jagatud arusaamal ajaloost, territoriaalsest päritolust (piirkondlikust või rahvuslikust), konkreetsetest kultuurilistest omadustest, nagu keel või religioon, või ühisest kuuluvusest samasse kogukonda, etnilisse enamusse või vähemusse. Näidetena võib välja tuua läti, leedu, vene, juudi või roma kogukonna jne.

Rahvus viitab õiguslikule suhtele inimese ja riigi vahel. Mõned inimesed on kodakondsuseta, mis tähendab, et isikul pole ühegi riigiga ametlikke ega kaitsvaid suhteid.

näide Kurjategijad lõhkasid lennujaamas pommi, sest nad vihkavad kõiki riiki sisenevaid välismaalasi.

Loe rohkem rassilise või etnilise päritolu alusel diskrimineerimise kohta.

Usk või veendumused

Kui inimesest saab ohver tema usu või veendumuste tõttu, võib seda pidada vaenukuriteoks. „Usk või veendumused” tähendab, et inimene järgib kindlat religiooni (või mitte), tal on religioosne taust, muud (tavaliselt filosoofilised või poliitilised) veendumused või ta on otsustanud teatud religiooni või veendumusi mitte omaks võtta.

näide Mošeed rünnati tavapärase palvuse ajal. Pärast rünnakut leidis politsei kurjategija korterist islamivastaseid plakateid.

Loe rohkem usul või veendumustel põhineva diskrimineerimise kohta.

Vanus

Kui inimesest saab ohver tema vanuse tõttu, võib seda pidada vaenukuriteoks. Vanus viitab teatud vanuses olemisele või teatud vanuserühma kuulumisele või noor või vana olemisele.

näide Noorteklubile suunatud kallaletungi ajal karjus vägivallatseja ageistlikke solvanguid kohalviibijatele, kes olid enamasti noored üliõpilased.

Loe rohkem vanuse alusel diskrimineerimise kohta.

Sugu

Kui inimesest saab ohver tema soo või soolise väljenduse tõttu, võib seda pidada vaenukuriteoks. “Bioloogiline sugu” viitab inimese bioloogilisele seisundile. “Sotsiaalne sugu” viitab rollidele, mis antakse inimestele ühiskonnas nende soo põhjal. “Sooline väljendus” viitab inimese käitumisele, maneeridele, huvidele ja välimusele, mis on seotud sooga.

näide Isikut rünnati seeliku kandmise eest riigis, kus seelikuid kannavad tavaliselt teise soo esindajad.

Loe rohkem soo alusel diskrimineerimise kohta.

Puue

Kui inimesest saab ohver tema puude või puuete puudumise tõttu, võib seda pidada vaenukuriteoks. Puuetega inimeste hulka kuuluvad inimesed, kellel on pikaajalised füüsilised, vaimsed, intellektuaalsed või sensoorsed häired (näiteks ravitava või mitteravitava haiguse tagajärjel).

näide Liikumispuudega inimene ründas puudeta inimest. Hiljem avastas politsei, et vägivallatseja oli sotsiaalmeedias kirjutanud mitu puueteta inimeste vastu suunatud postitust.

Loe rohkem puude alusel diskrimineerimise kohta.

Seksuaalne sättumus

Kui inimesest saab ohver tema seksuaalse sättumuse tõttu, võib seda pidada vaenukuriteoks. Seksuaalne sättumus tähendab inimese tõmmet vastassoo (heteroseksuaalne), omaenda soo (homoseksuaalne – gei või lesbi) või mõlema soo (biseksuaalne) poole.

näide Geipaari korterisse murti sisse ja seal laamendati. Kurjategija jättis kirja, milles olid homofoobsed solvangud.

Loe rohkem seksuaalsel sättumusel põhineva diskrimineerimise kohta.

Sotsiaalne seisund

Kui inimesest saab ohver tema sotsiaalse seisundi tõttu, võib seda pidada vaenukuriteoks. Sotsiaalne seisund viitab inimese sotsiaalsele positsioonile ühiskonnas ja inimese suhtelisele austuse, au või eeldatud pädevuse tasemele.

näide Töötu inimese auto sai kannatada, sellele jäeti kiri, et ohver peaks tööle minema ja lõpetama riigi raha kulutamise.

Keel

Keel viitab inimese emakeelele, tema ametliku (riigi)keele oskusele või valdamisele ja teiste keelte oskusele. See võib viidata ka kellegi keelekasutusele ja tema kõne omadustele, nagu aktsent, sõnavara suurus ja süntaks.

näide Saksa keele kursusel osalenud inimeste rühma rünnati ja vägivallatseja karjus solvanguid saksa keele, Saksamaa ja natsirežiimi kohta.

Loe rohkem keele alusel diskrimineerimise kohta.

Mitu alust

Inimesest võib saada ohver kurjategija eelarvamuste tõttu samaaegselt mitmel erineval alusel.

näide Roma päritolu geipaari rünnati, kui nad pargis jalutasid. Kurjategija karjus enne ohvrite ründamist mitmesuguseid solvanguid, mis olid suunatud ohvrite roma päritolu ja nende seksuaalse sättumuse vastu.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm