Eraõiguslikele isikutele ja asutustele kaebuse esitamise kord.

Kaebus kohtule

Kui mõni eraisik või eraõiguslik asutus on su andmeid töödeldes rikkunud su õigust privaatsusele, võid selle peale kaevata tsiviilkohtu menetluse korras. Juhtudel, kui keeldumine riivab muuhulgas mõnda avalikku huvi, võid esitada kaebuse ka Andmekaitse Inspektsioonile, tavaliselt aga jäävad eraisikutevahelised vaidlused tsiviilkohtu pädevusse. 

Enne ametliku kaebuse kohtule esitamist peaksid teavitama isikut või asutust oma kavatsustest ja küsima, kas nad on nõus hüvitist maksma ilma kohtumenetluseni minemata. Kui läbirääkimised on edutud, või need tunnistatakse edutuks, võid isiku tegevuse vaidlustada tsiviilkohtus.

Sinu taotlus

Oma hagis peaksid:

  • viitama õigusnormidele, mis on sinu kahjunõude aluseks
  • selgitama, millised asutuse toimingud olid sinu arvates õigusvastased või ebaproportsionaalsed ja mis põhjusel
  • selgitama, milliseid õigusnorme on rikutud
  • ära tooma kahjunõude suuruse
  • Lisaks vajadusel välja tooma dokumendid, mis sinu argumente kinnitavad

Hagiavalduse ettevalmistamise kohta võid täpsemalt lugeda tsiviilkohtumenetluse seadustikust. 

Kohtuotsus

Tsiviilkohus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt. Kui viimane on käitunud õigusvastaselt ning sellega põhjustanud sulle kahjusid, siis võib kohus nõuda kahjude hüvitamist. 

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019