Vangla kord ja turvameetmed

Peaksid austama vangla sisekorraeeskirju ja mitte põhjustama ohtu endale ega teistele. Vastasel juhul võidakse sinu suhtes kohaldada distsiplinaarkaristusi, turvameetmeid või isegi jõudu.

Vangla juhatus vastutab vanglas korra hoidmise eest ja peab tagama kinnipeetavate turvalisuse. Seega võib vangla personal rakendada distsiplinaarkaristusi, turvameetmeid või kasutada sinu vasta teatud olukordades jõudu. Kuid seda tuleb alati teha seadustele vastavalt ning rangeid menetlusreegleid järgides.

Distsiplinaarkaristused

Kui oled rikkunud sisekorraeeskirju, võib vangla juhtkond algatada sinu vastu distsiplinaarmenetluse ja määrata sulle distsiplinaarkaristuse. Kõige rangem karistus, mida sulle määrata võib, on üksikvangistus.

Turvameetmed ja jõu kasutamine

Vangla personal võib kasutada sinu vastu turvameetmeid või isegi jõudu, kui see on vajalik vangla korra tagamiseks ja hoidmaks ära ohtu sinu ja teiste kinnipeetavate vastu. Need meetodid võivad sisaldada käeraudu, kumminuiasid ning väga äärmuslikes olukordades isegi tulirelvi. Kuid neid meetmeid võib kasutada vaid kooskõlas rangete reeglitega ja ainult siis, kui korra tagamiseks ei ole teisi, vähem sunduslikke meetodeid.

Üldine kohtlemine

Need karistused ja meetmed on lubatud vaid kindlates olukordades, mida oled oma tegude või käitumisega põhjustanud. Kui järgid vangla sisekorraeeskirju, peab personal oma töös ja käitumises austama sinu väärikust ja inimõigusi. See tähendab, et vangla personal ei või sind piinata ega kohelda ebainimlikult või alandavalt, sind füüsiliselt või suuliselt ahistada, või kasutada sinu vastu mitte-vajalikku jõudu. Vangla personal peab sind ka kaitsma teiste kinnipeetavate poolt põhjustatud ahistamise ja kahju eest. Loe lisaks üldise kohtlemise ja turvalisuse kohta.

Teave selle osa kohta

Giidi see osa selgitab distsiplinaarkaristuste, jõu kasutamise ja turvameetmete põhireegleid.

Viimati uuendatud 25/09/2018