Kohtlemine ja turvalisus

Sul on vanglas õigus turvalisusele ja sul on õigus vanglas end turvaliselt tunda.

Selleks, et vanglas sinu turvalisust tagada:

  • peab vangla personal sinu inimõigusi ja väärikust austama. Nad ei või kasutada oma võimu, et sind suuliselt või füüsilselt ahistada või kuritarvitada
  • vangla personal peab kaitsma sind teiste kinnipeetute eest, kes võivad sind ahistada või sulle viga teha

Sul on kinnipeetuna kohustus ära hoida potentsiaalseid konflikte, teavitades sellest vangla personali või juhtkonda.

Kohtlemine vangla personali poolt

Vangla personalil on sinu üle teatud mõjuvõim. Seetõttu peavad nad seda teostama vastavalt seadusele ja neutraalsel ja objektiivsel viisil. See tähendab, et vangla personal peab oma töös ja käitumises austama sinu inimõigusi, olenemata sellest, kes sa oled ja milliseid kuritegusid oled toime pannud.

Üldiselt tähendab see, et nad ei või sind piinata, kasutada sinu vastu liigset jõudu või lasta sulle osaks saada kohtlemist, mis on ebainimlik või alandav. Selline kohtlemine võib kaasata füüsilist või suulist ahistamist või alandamist, näiteks jätkuvat alandavat keelekasutust, sind sinu õigustest ilma jätmist, mittevajalikke isiku läbiotsimisi või karistusviise, mis ei ole seadusega lubatud ning on inimõigustega keelatud.

Erandid

On erandlikke olukordi, milles vangla personalil on lubatud kinnipeetavaid karistada teatud rikkumiste eest või isegi jõudu kasutada. Näiteks, kui vangla sisekorraeeskirja on rikutud või kui kinnipeetav kujutab ohtu teistele või endale. Loe lisaks vangla turvalisuse ja turvameetmete kohta.

Kaitse teiste kinnipeetavate eest

Lisaks ei või vangla personal sind jätta isikute meelevalda, kes võivad sind ahistada, rünnata või vigastada, paigutades sind nendega ühte kambrisse või viies sind nendega kontakti mõnel muul viisil. Vangla personal peab tegema ka kõik, mis on mõistlikult nende võimuses, et ära hoida võimalikke kontakte sinu ja teiste kinnipeetavate vahel. Kui konflikt on toimunud, peab vangla juhtkond seda põhjalikult uurima ja võtma ette samme, et sarnaseid konflikte tulevikus ära hoida.

Sinu kohustus kinnipeetavana

Sinu turvalisuse eest ei vastuta vaid vangla juhtkond ja personal. Kinnipeetavana on sul kohustus teavitada vangla personali, kui usud, et oled ohus, või konfliktist, mis võib tekkida sinu ja teiste kinnipeetavate vahel.

Kui tunned, et vangla personal sind ahistab, võid kaevata Vanglate Ametile . Kui sind on füüsiliselt väärkohelnud või sinu vastu on kuriteo toime pannud vangla personal, peaksid kaebama Kaitsepolitseiametile.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui vangla juhtkond ei täida oma kohtustust sind kaitsta, võib selle tulemuseks olla piinamise, ebainimliku või alandava kohtlemise või isegi õiguse elule rikkumine.

Kui sa ise ei suutnud ära hoida konflikti, andmata sellest teada vangla personalile või juhtkonnale, kui see oli võimalik, ei ole sul võimalik väita, et vangla personal või juhtkond sind ei kaitsnud, eriti kui nad ei oleks saanud konfliktist teada. Sellises olukorras ei saa neid sinu turvalisuse ja sinu inimõiguste rikkumise eest vastutavaks pidada.

Info selle osa kohta

Sellest osast võid lugeda lisaks vangla juhtkonna kohustuse kohta sind kaitsta, ning oma kohustusest kaitsta ennast potentsiaalsete konfliktide eest teiste kinnipeetavatega. See selgitab ka milliseid inimõiguste rikkumisi võib sellistes olukordades tekkida. Lisainformatsiooniks jõu kasutamisest vangla personali poolt loe alapeatükki.

Viimati uuendatud 25/09/2018