Kinnipidamise ajal võidakse läbi viia erinevaid uurimistegevusi, kuid neid tuleb läbi viia seaduslikult ja inimõigusi austades.

Uurimistegevused

Sinu kinnipidamise ajal, mis võib olla maksimaalselt 48 tundi pikk, võivad politseiametnikud või muud pädevad ametivõimud läbi viia teatud uurimistegevusi. Näiteks võivad nad sind üle kuulata või võtta testide tegemiseks proove, näiteks DNA proove. Võid lisaks uurimistegevuste kohta lugeda kriminaalmenetluse seadustikust.

Erandid

Kui sind peetakse kinni ja sul on kahtlusaluse või süüdistatava ametlik staatus ja sa ootad uuriva kohtuniku ette ilmumist, kes otsustab, kas sind vahistada, ei või politsei uurimistegevusi läbi viia. Nad võivad vaid sind üle kuulata, et selgitada asjaolusid, mis võivad olla kasulikud otsustamaks, kas sind vahistada. 

Isiku läbiotsimine

Isiku läbiotsimine on vahel peale kinnipidamist vajalik ja on seetõttu seadusega lubatud. Kuid kui sind läbi otsitakse, peab seda teostama sinuga samast soost isik. Isiku keha läbiotsimist ei või teostada vaid sel eesmärgil, et sind alandada.

Uurimine ja jõumeetodid

Väga oluline on teada, et politsei ei või sind kohelda ebainimlikul või alandaval viisil, või sind uurimistegevuste käigus piinata. Näiteks tähendab see seda, et nad ei või sind peksta ega peksta ähvardada, et sinult ülestunnistust kätte saada. Kuid politsei võib sundida sind täitma kohustusi, mis on sul seadusest tulenevalt. Näiteks pead lubama eksperdil koguda proove (näiteks DNA proovi). Kui sa koostööd ei tee, võib politsei neid proove võtta jõudu kasutades. Kuid oluline on teada, et nad ei või nende proovide kogumiseks kasutada rohkem jõudu, kui on vajalik.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Halb kohtlemine uurimise ajal võib rikkuda ebainimliku või alandava kohtlemise või piinamise keeldu. Ometigi ei tähenda iga juhtum, mil tunned, et sind on alandatud ilmtingimata seda, et sind koheldakse ebainimlikult või alandavalt. Võid end alandatult tunda lihtsalt vahistamise tõttu ja seega tunda end abitult ja haavatavana. Halb kohtlemine peab jõudma vähemalt minimaalse raskuse tasemele, et kaasa tuua inimõiguste rikkumist. Hinnates seda, kas sind on koheldud ebainimlikult või alandavalt, tuleks arvesse võtta selliseid kriteeriume nagu halva kohtlemise kestust, selle füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja sinu tervislikku seisundit. Selleks, et halba kohtlemiks peetaks piinamiseks, peavad tegevused olema iseäranis tõsised ja julmad ja põhjustama ränki kannatusi. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui politsei kasutab liigset, mittevajalikku jõudu, mille tagajärjel kaotab kinnipeetav elu, võib selle tagajärjeks olla õiguse elule rikkumine. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata, kas õigust elule on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/09/2017