Vahistamine ja kinnipidamine

Isikut, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises, võidakse kinni pidada ja vahistada. Kuid kinnipidamine ja vahistamine peavad toimuma õiguspäraselt ja inimõigusi austades.

Isikut võib kinni pidada seoses kahtlusega, et ta on toime pannud kuriteo. Eestis on kinnipidamise ja vahistamise alused selgitatud kriminaalmenetluse seadustikus. Politsei võib sind kinni pidada maksimaalselt 48 tundi. Peale selle aja möödumist peavad nad sinu vabastama või vahistama sind kohtuniku eriloa alusel.

Isiku kinnipidamine, vahistamine ja inimõigused

Inimõigused kaitsevad isikuvabaduse ja turvalisuse õigust. Seega on ebaseaduslik ja omavoliline kinnipidamine ja vahistamine keelatud. Se tähendab, et politseil peab olema sinu kinnipidamiseks ja vahistamiseks seaduslik põhjus, nad peavad järgima selgelt sätestatud menetluskorda ja nad ei või sind kohelda lugupidamatult.

Kinnipidamise ja vahistamise käigus võivad olla mõjutatud sellised inimõigused nagu õigus isikuvabadusele ja turvalisusele, õiglase kohtumenetluse õigus, õigus elule, ebainimliku ja alandava kohtlemise või piinamise keeld ja õigus eraelule.

Teave e-giidi kohta

E-giid selgitab olukordi, milles sind võidakse kinni pidada ja vahistada, meneltuskorda, mida tuleks järgida, seda, kuidas sind tuleks kohelda ja millised inimõiguste rikkumised võivad toimuda kindlates olukordades protsessi käigus.

Materjalid

Viimati uuendatud 25/07/2023