Millised on sinu õigused seoses teise riiki sisenemise ja seal viibimisega?

Riiki sisenemise viisi põhjal võib rände laias laastus jagada regulaarseks ja ebaregulaarseks rändeks. Regulaarne ränne toimub vastavalt riigi seadustele, ebaregulaarne ränne tähendab riiki sisenemist või riigis viibimist ilma kehtiva loata. Ebaregulaarne riiki sisenemine ei tähenda aga täielikku õiguste puudumist.

Ränne ja inimõigused

Kõigil migrantidel on põhiõigused, mida kaitsevad rahvusvahelised inimõiguste instrumendid. Riikidel on siiski õigus mitte anda sisserändajatele oma kodanikega võrdseid õigusi (nt õigus hääletada), samuti piirata ebaregulaarsete sisserändajate õigusi võrreldes riigis seaduslikult viibivate sisserändajatega (nt õigus töötada või saada teatud sotsiaaltoetusi).

Samuti on teatud migrantide kategooriatel spetsiifilised õigused.

näide Võõrtööliste konkreetseid õigusi kaitseb ÜRO rahvusvaheline konventsioon kõikide võõrtööliste ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta, mille on aga ratifitseerinud väga vähesed riigid. Inimkaubanduse ohvrite spetsiifilised õigused ja kaitsed on välja toodud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni täiendavas inimkaubanduse protokollis.

Materjalid

Viimati uuendatud 03/09/2021