Avalikud arutelud

Avalikud arutelud või konsultatsioonid võimaldavad avalikkusel avaldada oma arvamust ja potentsiaalselt mõjutada otsuseid avalikku tähtsust omavates sisulistes küsimustes. Seda seostatakse väljendusvabadusega.

Avalikud arutelud või konsultatsioonid avalikkusega võivad toimuda mitmel erineval kujul, sealhulgas isiklikult või kaudselt valitsus- või meediaplatvormide või sotsiaalmeedia kaudu. Lisaks toimuvad avalikud arutelud peaaegu kõigil valitsuse otsustustasanditel, alates omavalitsusest kuni ministeeriumite ja Riigikoguni.

Mõned näited avalikest aruteludest või konsultatsioonidest hõlmavad:

  • avalikkuse panust õigusaktide eelnõudesse
  • nõukojad ja töörühmad ministeeriumides
  • valla avalikud arutelud puude langetamise või kavandatava ehituse osas
  • avalikud arutelud muude avalikult oluliste otsuste üle

Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja kohaselt kaasatakse väljatöötamiskavatsuse, kontseptsiooni ja seaduseelnõu ettevalmistamiseks huvirühmad ja avalikkus ning kooskõlastamine peab toimuma Vabariigi Valitsuse reglemendi ja kaasamise hea tava korras. Kaasamise hea tava näeb ette, et valitsusasutus konsulteerib huvirühmade ja avalikkusega võimalikult varajases menetlusetapis ja kogu protsessi vältel. Avalik konsultatsioon tuleb igal juhul läbi viia kahes menetlusetapis: siis, kui eelnõu väljatöötamiseks alles taotletakse mandaati, ning siis, kui eelnõu on juba välja töötatud.

Lisaks kohustab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus valla- ja linnavalitsust korraldama avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse.

Kuidas saad osaleda avalikus arutelus?

Eelnõude avalikud arutelud toimuvad tavaliselt eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu, kus saab tutvuda eelnõudega, esitada oma ettepanekuid ning jälgida huvipakkuvate projektide kulgu. Samuti saad uurida kohaliku või ministeeriumi tasandi nõukodade, töörühmade ja avalike arutelude ja nendes osalemiseks vajalike sammude kohta vastavate asutuste veebilehtedelt. Teise võimalusena võid uurida ametiasutuselt otse sind huvitava konkreetse teema kohta.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sulle ei ole antud avalikku huvi pakkuvas küsimuses sõnaõigust, kas seetõttu, et avalikkusega ei ole konsulteeritud või sind ei ole ära kuulatud, võib sinu väljendusvabadust olla riivatud või rikutud.

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023