Sul on õigus kaevata, kui leiad, et sinu avalikes aruteludes osalemist on ebaseaduslikult piiratud.

Halduskohtumenetlus

Kui sinu osalemist avalikul arutelul või konsultatsioonil on haldusaktiga piiratud, saad selle vaidlustada halduskohtus. Samuti, kui sind on takistanud avalikul arutelul või konsultatsioonil osalemast asutuse tegevusega, nt füüsiliselt keelatud sissepääs ruumi, kus arutelu toimub, saad seda samuti vaidlustada halduskohtumenetluse kaudu. Halduskohtusse kaebuste esitamise kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus.

Haldusakti vaidlustamise õnnestumisel akt tühistatakse. Kui sul õnnestub asutuse tegelik käitumine vaidlustada, peab asutus täitma oma kohustuse sind ära kuulata teemal, mille üle arutleti või konsultatsiooni peeti.

Kui su kaebus lükatakse tagasi, on sul võimalus halduskohtu otsus 30 päeva jooksul ringkonnakohtusse edasi kaevata. Kui ka ringkonnakohus jätab su kaebuse rahuldamata, võid selle 30 päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

Kaebused rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele

Kui leiad, et Eesti institutsioonid või kohtud ei ole sinu õiguste rikkumist heastanud, võid esitada kaebuse rahvusvahelistele ja Euroopa institutsioonidele, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtule või ÜRO Inimõiguste Komiteele.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023