Millised on seadusliku kinnipidamise nõuded varjupaiga kontekstis?

Nõuded

Sind ei või automaatselt kinni pidada vaid seepärast, et oled väljendanud soovi Eestis varjupaika otsida. Varjupaiga otsija kinnipidamine on lubatud vaid ühel või enamal järgmistest olukordadest:

  • isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine;
  • isiku kodakondsuse kontrollimine või väljaselgitamine;
  • isiku riiki saabumise ja riigis viibimise õiguslike aluste kontrollimine:
  • varjupaigataotluse menetlemisel tähtsust omavate asjaolude väljaselgitamine, eelkõige juhul, kui on olemas põgenemise oht;
  • kui on põhjendatud alus arvata, et isik on esitanud varjupaigataotluse lahkumiskohustuse edasilükkamiseks või väljasaatmise vältimiseks;
  • riigi julgeoleku või avaliku korra kaitsmine;
  • isiku üleandmine Dublini määruse kohaselt.

Sind tuleb vabastada, kui kinnipidamise alus või alused ära langevad.

Inimõiguste standardid

Isegi kui sinu kinnipidamiseks on seaduslikud alused, vastab sinu kinnipidamine inimõiguste standarditele vaid siis kui:

  • kontrollimismenetlust viiakse kinnipidamise vältel läbi nõuetekohase hoolsusega;

Milliseid inimõiguste rikkumis võib esineda?

Kui sind peetakse kinni, kuid mitte vastavalt seaduslikele alustele ja/või seaduslikku menetluskorda järgides, võib selle tulemuseks olla vabaduse ja isikupuutumatuse õiguse rikkumine

Materjalid

Viimati uuendatud 01/03/2017