Euroopa Inimõiguste Kohtule avalduse tegemiseks pead täitma kaebuse vormi.

Vorm

Leiad kaebuse vormi ja juhised Euroopa Inimõiguste Kohtu veebisaidilt, või võid nad siit alla laadida:

Lae alla vorm

Lae alla juhised

Kohtureeglite reegel 47 selgitab avalduse sisu ja pikkuse reegleid, ja kuidas see peab olema üles ehitatud.

Keel

Võid esialgse avalduse kirjutada ükskõik millises Euroopa Nõukogu liiksmesriigi keeles. Kaebuse vormid ja informatsiooni selle kohta, kuidas kaevata, võid leida kohtu veebisaidilt mitmes keeles.

Kui kohus võtab sinu avalduse vastu, vahetatakse järgnev kirjavahetus sulle sobivaimas kohtu töökeeles – inglise või prantsuse keeles.

Sisu

Kuna vastu võetakse vaid täielikult täidetud vormid, pead täitma kõik nõutud väljad ja andma kogu nõutud informatsiooni ja dokumendid. Sinu esitused peavad olema selged ja mõistetavad. On oluline meeles pidada, et kohus saab tuhandeid kaebusi aastas ja seetõttu hindab sinu avaldust väga rangelt.

Ürita kirjutada vaid asjaoludest ja probleemidest, mis seonduvad kaevatava inimõiguste rikkumisega. Selleks, et aidata kohtul paremini mõista mis juhtus, hoia tekst lihtne, teemale keskendunud ja väldi emotsionaalset või halvustavat keelekasutust.

Dokumendid

Pead oma kaebusele lisama kõik sinu kaevatava olukorraga seotud dokumendid (nagu näiteks kaebused, mida oled teinud ja vastused, mida oled neile saanud, ning kohtu või muud otsused jne). Kohus võtab vastu vaid need avaldused, mis on täielikud ja millele on lisatud kõik vajalikud dokumendid. See tähendab ka dokumente, mis tõendavad, et oled üritanud oma õiguste rikkumise üle kaevata kohaliku riigi asutustele ja et viimane otsus tehti vähem kui 4 kuud kuupäevast, mil oma kaebuse vormi kohtule saadad (või 6 kuud, kui riigi kõrgeima kohtu otsus tehti enne 1. veebruari 2022. aastal).

Tähtajad

Oma õiguste rikkumise üle kaebamiseks pead esmalt püüdma seda lahendada kohaliku riigi asutustes. Täielik avaldus koos kõigi kohtu poolt nõutavate dokumentidega peab olema saadetud 4 kuu jooksul viimasest Eesti riigi asutuse või kohtu poolt tehtud otsusest sinu kaebuse kohta. Juhul, kui sellist asutust, millele sellise rikkumise üle kaevata, ei ole olemas, mõõdetakse 4 kuud võimaliku rikkumise kuupäevast.

märkus Kui riigi kõrgeima kohtu otsus tehti enne 1. veebruari 2022. aastal, on aega kaebuse esitamiseks 6 kuud.

Tähtaega avalduse esitamiseks Euroopa Inimõiguste Kohtule mõõdetakse alates viimasest riiklikust otsusest sinu asjas.

näide Kui oled halduskohtule kaevanud halbade tingimuste üle vanglas, pead esitama kaebuse 4 kuu jooksul viimasest asjassepuutuvast haldusastme kohtu otsusest.

Tee kindlaks, et kohus saab su kaebuse kätte enne tähtaja möödumist. See möödub ka siis, kui 4-kuulise perioodi viimane tähtaeg langeb riigipühale või nädalavahetusele. 

oluline Pead saatma oma avalduse ära niipea, kui võimalik, kuna kohus võib paluda lisadokumente, mida sa pole oma algse avaldusega kaasanud. Nende dokumentide kohtule esitamiseks lisaaega ei anta. Kõik nõutud dokumendid tuleb saata enne algse 4-kuulise tähtaja möödumist, vastasel juhul lükatakse sinu avaldus tagasi.

Aadress

Enne avalduse ja lisadokumentide saatmist on kasulik need elektrooniliselt salvestada, skaneerida või kopeerida. Kui kohus arvab, et oluline informatsioon sinu avalduses puudub, pead selle võibolla uuesti kirja panema. Sel juhul ei anta sulle lisaaega ja avalduse koopia oleks kasulik uue kaebuse vormi ettevalmistamisel.

Kaebused tuleb saata järgneval aadressil:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Tasuta õigusabi

Sul ei ole õigust tasuta õigusabile oma algse kaebuse kohtule esitamiseks ettevalmistamisel. Vajaduse korral maksab Euroopa Inimõiguste Kohus sinu advokaadi eest, kuid ainult siis, kui sinu kaebus edastatakse Eesti valitsusele. Loe rohkem õigusabi kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024