Loe lisaks kindlate töötamise reeglite kohta:

Töökohustus vanglas

Vanglateenistus tagab võimalusel, et kinnipeetavale antakse tööd, arvestades tema füüsilisi ja vaimseid võimeid ja oskusi. Kui kinnipeetavat ei ole võimalik tööga kindlustada, rakendatakse teda võimaluse korral vangla majandustöödel. Kinnipeetavate kindlustamiseks tööga võib vangla rajada oma territooriumil või väljaspool seda käitiseid, võimaldada kinnipeetavatel töötada väljaspool vanglat või rakendada neid vangla majandustöödel.

Töötingimused vanglas
  • Kinnipeetavate töötingimused peavad vastama töökaitseseadustega kehtestatud nõuetele, välja arvatud käesolevast seadusest tulenevad erisused. Vanglateenistus on kohustatud kindlustama kinnipeetava elule ja tervisele ohutud töötingimused.
  • Kinnipeetavat võib rakendada ületunnitööle, tööle puhkepäevadel ja riiklikel pühadel üksnes tema nõusolekul.
  • Vangla majandustöödel töötavat kinnipeetavat rakendatakse tööle vastavalt töö eripärale vangla juhtkonna äranägemisel.
  • Vangla direktori korraldusel on kinnipeetav kohustatud osalema töödes loodusõnnetuse, epideemia, avarii või katastroofi vältimiseks, likvideerimiseks või nende tagajärgede kõrvaldamiseks ning muude erakorraliste sündmuste puhul. Sellisel juhul kindlustab vangla kinnipeetava julgeoleku ja turvalisuse.
Töötamine väljaspool vanglat

Kinnipeetaval, kelle suhtes on piisavat alust oletada, et ta ei pane toime uusi õiguserikkumisi, võimaldatakse tema nõusolekul töötada järelevalveta või järelevalve all väljaspool vanglat, kui see on vastavuses vangistuse täideviimise eesmärkide ja kinnipeetava individuaalse täitmiskavaga.

Kinnipeetava töö tasustamine

Kinnipeetavatele, kes töötavad, makstakse töötasu. Töötasu makstakse ka kinnipeetavatele, keda rakendatakse vangla majandustöödel.

Kinnipeetava töötasu peab olema vähemalt 10 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast. Töö tasustamisel lähtutakse töö eripärast ja töötatud ajast. Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

Vanglateenistus kannab kinnipeetava töötasu ja muud kinnipeetavale laekuvad summad kinnipeetava vanglasisesele isikuarvele. Kinnipeetava isikuarvel olevatest summadest jäetakse 50 protsenti rahaliste nõuete täitmiseks, 20 protsenti hoiustatakse vabanemistoetusena ja ülejäänud summad jäetakse kinnipeetavale vanglasiseseks kasutamiseks vangla sisekorraeeskirjas sätestatud korras. Kui kinnipeetava vastu ei ole rahalisi nõudeid või neid on vähem kui 50 protsendi ulatuses, hoiustatakse ka need summad vabanemistoetusena.

Kinnipeetavad kes ei ole kohustatud töötama

Järgnevad kinnipeetavate kategooriad ei ole kohustatud töötama: 

  • üle kuuekümne kolme aasta vanune kinnipeetav
  • üldharidust või kutseharidust omandav või tööalasel koolitusel osalev kinnipeetav
  • kinnipeetav, kes ei ole tervislikel põhjustel võimeline töötama
  • kuni kolmeaastast last kasvatav kinnipeetav
Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise keeld

Kui sulle keeldutakse tasustatud töökohta andmast sinu rahvuse, nahavärvi või muudel keelatud alustel, võidakse rikkuda diskrimineerimise või ebavõrdse kohtlemise keeldu.

Kuidas kaevata

Kui usud, et vangla juht on sinu avalduse rahuldamata jätnud õigusvastastel alustel, peaksid selle otsuse edasi kaebama Vanglate Ametile. Sa ei saa seda otsust edasi kaevata kohtus.

Kui sulle annab vanglas tööd riigiasutus või eraõiguslik tööandja, tuleb kõik töösuhtega seotud vaidlused lahendada vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja töölepingu seaduses sätestatud menetluskorrale. Võid esitada kaebuse ka Tööinspektsioonile . Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm