Teatud siseriiklikud ja rahvusvahelised inimõiguste dokumendid võivad sinu jaoks olulised olla.

Eesti dokumendid

Eestis on inimõigused kaasatud siseriiklikku õigusesse kõrgeimal tasemel – meie põhiseadusesse. Põhiseaduse teine peatükk sisaldab mitmeid olulisi inimõigusi.

Lisaks põhiseadusega tagatud õigustele on inimõigused tagatud ka teiste seadustega, nagu näiteks soolise võrdõiguslikkuse seadusega, võrdse kohtlemise seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega.

On veel palju teisi seaduseid, mis ei ole iseenesest inimõiguste dokumendid, kuid mis kaitsevad inimõiguste erinevaid tahke.

näide Kriminaalmenetlusõigus sisaldab sätteid, mis tagavad inimõigused kriminaalmenetluses.

Euroopa ja rahvusvahelised dokumendid

On mitmeid olulisi rahvusvahelisi inimõiguste dokumente, millega Eesti on liitunud ja mis on seetõttu Eestile siduvad.

Mõned dokumendid on üldsed ja sisaldavad laia valikut inimiõigusi. Need jaotuvad järgmiselt:

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon ja selle protokollid sisaldavad laia valikut kodaniku- ja poliitilisi õigusi. Selle konventsiooni liikmesriikidepoolset rakendamist juhendab Euroopa Inimõiguste Kohus, mis on ka sinule kui üksikisikule juurdepääsetav.

Loe pikemalt oma juurdepääsust inimõiguste kohtusse.

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt

Nagu ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon, sisaldab pakt laia valikut kodaniku- ja poliitilisi õigusi. Erinevalt konventsioonist on see dokument siduv paljudele riikidele kõikjal maailmas. Pakti rakendamist juhendab ÜRO Inimõiguste Komitee, mis on ka sinule kui üksikisikule juurdepääsetav.

Loe pikemalt oma juurdepääsust komiteele.

Euroopa sotsiaalharta

Euroopa sotsiaalharta sisaldab pikka nimekirja majandus- ja kodanikuõigusi. Euroopa sotsiaalõiguste komitee juhendab hartale vastavust liikmesriikides. Komitee ei võta vastu üksikisikute kaebusi, kuid on avatud kollektiivsetele kaebustele teatud liiki organisatsioonidelt.

Majanduslike-, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt

Nagu nimi viitab, sisaldab see pakt laia valikut majanduslikke-, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi. See pakt on samuti siduv paljudele riikidele kõikjal maailmas. Pakti rakendamist juhendab ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitee, mis on ka üldiselt üksikisikutele juurdepääsetav. Kuid kuna Eesti ei ole veel ratifitseerinud uut fakultatiivset protokolli, mis juurdepääsu annab, ei saa Eesti vastu kaebusi esitada.

Muud konkreetsete õiguste või gruppidega seonduvad dokumendid

Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta

  • Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (loe dokumenti)
  • Piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon (loe dokumenti)
  • Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon (loe dokumenti)
  • Euroopa lapse õiguste rakendamise konventsioon (loe dokumenti inglise keeles)

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm