Tõsiasi, et sind peetakse kinni ei tähenda, et oled täiesti abitu. Sul on kinnipidamismenetluse vältel teatud õigused. 

Sul on õigus:

  • enda poolt tasustatud õigusabile. Võid osaleda menetluses isiklikult või esindaja kaudu. Isiklik osalemine ei välista sinu õigust omada esindajat või nõuandjat;
  • taotleda tasuta riigipoolset õigusabi. Sa võid saada riigipoolset õigusabi, kui sa ei suuda tasuda kompetentse juriidilise teenuse eest oma rahalise olukorra tõttu sel ajal, kui vajad õigusabi või kui suudad tasuda juriidilise abi eest vaid osaliselt või osamaksetega, või kui sinu rahaline olukord ei võimalda rahuldada baasvajadusi peale juriidiliste teenuste eest maksmist;
  • võtta ühendust oma riigi diplomaatilise või konsulaaresindusega;
  • saada ja lugeda oma kinnipidamisega seotud dokumente, vajadusel oma advokaadi abiga;
  • tasuta tõlgile, kui sa ei mõista eesti keelt. Sa ei pruugi saada tõlget oma emakeelde, kuid see peaks olema keeles, mida sa mõistad. Tõlki ei pea kaasama, kui sa ei ole tema kaasamiseks avaldust teinud ja kui sinu väited on kohtule ja teistele menetluse osalistele mõistetavad. Kohus võib vajadusel kaasata tõlgi omal initsiatiivil;
  • tutvuda kohtutoimikuga ja saada sellest koopiaid, osaleda kohtuistungitel, esitada kohtule selgitusi ja põhjendusi seoses asja arutamise käigus tekkinu küsimustega, esitada tõendeid ja osaleda tõendite läbivaatamisel, teha vastuväiteid teiste menetlusosaliste avaldustele ja põhjendustele, esitada küsimusi teistele menetlusosalistele, tunnistajatele ja ekspertidele.
  • saada halduskohtu otsus niipea kui võimalik peale viimast kohtuistungit, milles asja arutati või pärast kirjaliku arutamise avalduse esitamise tähtaega. Vaid hea põhjendus, nimelt asja suur maht ja keerukus, õigustab kohtuasja avalikku kuulutamist hiljem kui pärast 30 päeva möödumist viimasest kohtuistungist, milles asja arutati või pärast kirjaliku arutamise avalduse esitamise tähtaja möödumist. Kohtuotsuse avalik kuulutamine ei või toimuda hiljem kui 60 päeva pärast viimase kohtuistungi toimumisest, milles asja arutati või pärast kirjaliku arutamise avalduse esitamise tähtaja möödumist. Kohtuasja avaliku kuulutamise tähtaja möödumine ei ole iseenesest alus kohtuotsuse tühistamiseks;
  • küsida tõlget otsusest keeles, mida sa mõistad;
  • kaevata otsus edasi 15 päeva jooksul. Juhul, kui sul ei ole esindajat ja sa ei mõista eesti keelt, algab tähtaeg otsuse tõlke saamisel.

Peaksid olema teadlik, et kui esitad avalduse või tõendi kohtule mõnes muus kui eesti keeles, nõuab kohus, et esitaksid tõlke eesti keelde teatud kuupäevaks, või korraldab kohus ise tõlke, mille kulud pead kandma sina. Sinult ei pruugita dokumendi tõlkimist nõuda, kui tõlke korraldamine on sinu jaoks võimatu või ebamõistlikult keeruline.

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Kui sa ei saanud kinnipidamismenetluse jooksul kasutada eelpoolnimetatud õigusi, võib see mõjutada sinu võimet sinu kinnipidamist vaidlustada. Seega võib selle tulemuseks olla vabaduse ja isikupuutumatuse õiguse rikkumine 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm