Inimõiguste piirangud

Enamikku inimõigustest saab piirata oluliste avalike huvide või teiste õiguste kaitseks. Sinu õiguste piirangud peavad alati olema proportsionaalsed ega tohi minna kaugemale sellest, mis on avalike huvide või teiste õiguste kaitsmiseks hädavajalik.

Igal inimesel on inimõigused. Need õigused põhinevad ideel, et kõik inimesed on oma olemuselt väärtuslikud ning nad sünnivad vabadena ja võrdsetena oma inimväärikuse ja õiguste poolest.

Enamik põhiõigusi, nagu õigus elule, õigus vabadusele ja turvalisusele, piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise keeld ja teised, on igaühel sõltumata nende rahvusest, rassist, seksuaalsest sättumusest või muudest teguritest.

Mõned õigused on antud ainult konkreetsetele inimestele, et pakkuda haavatavas olukorras olevatele inimestele erilist kaitset. Näiteks pakuvad inimõigused erilist kaitset vähemustele, puuetega inimestele, pagulastele, põlisrahvastele, naistele, lastele ning teistele inimrühmadele. See ei tähenda, et nendest rühmadest väljapoole jäävate inimeste õigusi piirataks ainult seetõttu, et mõnele rühmale antakse täiendavaid õigusi. See tähendab vaid seda, et mõned inimesed vajavad erilist kaitset, et saaksid turvaliselt ja kõigi teistega võrdsetel tingimustel ühiskonnas elu nautida.

Inimõiguste piirangud

Enamikku inimõigustest saab piirata teiste inimeste või ühiskonna oluliste huvide kaitsmiseks. Kuigi inimõigused on inimese kõige olulisemad ja põhilisemad õigused, võivad need mõnikord põrkuda teiste inimeste või ühiskonna õigustega üldisemalt.

näide Sinu vabadus pildistada ja fotosid avaldada võib mõnikord olla vastuolus teiste inimeste õigusega privaatsusele. Samamoodi võidakse ühiskonna kahju eest kaitsmiseks piirata osade inimeste õigust töötada arstina erihariduse ja tegevusloa nõudega.

Inimõigusi võib piirata ainult siis, kui seadus selliseid piiranguid lubab. Iga kord, kui inimõigusi piiratakse, peab olema tõhus õiguskaitsevahend – menetlus sõltumatus asutuse ees piirangu vaidlustamiseks, peatamiseks või hüvitise saamiseks, kui su õigusi on juba rikutud.

Mõned inimõigused on absoluutsed ja neid ei saa kunagi piirata. See tähendab, et riik ei saa neid õigusi mitte mingil juhul rikkuda, isegi hädaolukorras. Need õigused on näiteks piinamise ning ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld või orjuse keeld.

Info giidi kohta

Selles giidis selgitatakse, milliseid inimõigusi saab piirata ja millised on seadusest tulenevad nõuded, et sellised piirangud oleksid seaduslikud.

Selles giidis selgitatakse ka viise, kuidas saab inimõigusi piirata, ja õiguskaitsevahendeid, mis peaksid olema kättesaadavad selliste piirangute vaidlustamiseks. Samuti annab giid teavet inimõigustest erandite tegemise kohta, mis on lubatud hädaolukorras, näiteks sõja, terroriohu või pandeemia korral.

Loe lähemalt:

Materjalid

Viimati uuendatud 25/07/2023